Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της από 3 - 6 - 1998 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Αριθ. Πρακτικού : 11 /3-6-1998                          Αριθ. Απόφασης : 389 /1998
Στη Ρόδο σήμερα 3 - 6 - 1998 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεως Ρόδου, ύστερα από την αριθ.4661/6,4.1998 νομότυπη πρόσκληση του Προέδρου που εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 240/95 απουσία του Δημάρχου κ. Γιώργου Γιαννόπουλου.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
I Μανόλης Γλυνός - Πρόεδρος Δ.Σ, 2. Γιώργος Καρυδάκης-Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 3.Μανόλης      Αντώνογλου -Γραμματέας Δ.Σ . 4. Αντώνης Αλαβέρας - Αντιδήμαρχος
5.ΜαρτίνοςΚανελλάκης    - Αντιδήμαρχος , 5.Κ.Σκανδαλίδης - Αντιδήμαρχος 6.Θεόδωρος Τσιμπιδάκης,7.Ιωάννης Τσιγάρος, 8.Κάλλιστος Διακογεωργίου 9.Καζούλης Καζουλάκης, 10.Μιχαήλ Παναγιώτου ,11 Πέτρος Λαρδόπουλος, 12.Γρηγόρης Μοράρης, 13.Σακελλάριος Καραγιάννης 14.Εμμανουήλ Σαββής ,
15.Δημήτρης Βενετοκλής, Ιό.Ελένη Γλεντή, 17.Γεώργιος Τσαμπάζης , Ιδ.Μιχαήλ Μέντος , 19.Νικόλαος Μηνάς, 20. Ιωάννης Ιωαννίδης ,21. Εμμανουήλ Κόκκινος, 22.Μιχαήλ Κόκκινος,23.Φωτεινή Τσιμπιδάκη.
Σεϊτης Εμμανουήλ - Πάρεδρος Σγουρού Μαργαρίτη-Στεργάκη Τσαμπίκα - Πάρεδρος Κρητικών
ΑΠΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση του
Σώματος.
ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη το δίκαιο κοινωνικά και νομικά αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Δανειοληπτών, σχετικά με το άδικο μέτρο της οικονομικής αφαίμαξης ξενοδοχειακών μονάδων όσον αφορά την περιοχή τους, με τα «πανωτόκια» που αυθαίρετα επιβάλλονται στους
δανειολήπτες,
όπως ακόμη και στη Βουλή πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ,σε συνάρτηση με την αυθαίρετη και αντισυνταγματική εμπλοκή των Ο.Τ.Α σης διαδικασίες των πλειστηριασμών που γίνονται για τις παραπάνω περιπτώσεις στα Δημαρχιακά Καταστήματα ,καθώς σύμφωνα με θεμελιώδη συνταγματική διάταξη οι ΟΤΑ απολαμβάνουν αυτοτέλειας και δεν είναι δυνατόν να θεσπίζονται νόμοι που να εμπλέκουν τους ΟΤΑ σε έξω από τις αρμοδιότητες τους διαδικασίες «αλλοτρίωσης ιδιωτικών περιουσιών υπέρ συμφερόντων τρίτων σε συνδυασμό τέλος και με το γεγονός ότι το Δημαρχιακό Μέγαρο λόγω των λειτουργιών του για την ικανοποίηση των αναγκών του Δήμου και των Υπηρεσιών του δεν προσφέρεται για ΐην διενέργεια των παραπάνω πλειστηριασμών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Καζούλης Καζουλάκης και Μιχάλης Κόκκινος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη για το θέμα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.  Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το
θέμα.
2.    Να αναστείλει για τρεις (3) μήνες κατ' αρχήν την χορήγηση της αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς διενέργεια πλειστηριασμών που ενεργούνται υπέρ Τραπεζών σε σχέση με οφειλές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αποστελλομένου σχετικού εγγράφου στους Συμβολαιογράφους της Ρόδου.
ΑΚΡΙΒΕΣ .ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,\


ΜΑΝΟΛΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ                                        ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου