Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 100 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΕΘΝΟΣ ΟΤΚΩΒΡΙΟΣ 2007


ΕΚΡΗΞΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ

Σκάνε καθημερινά τα "κόκκινα" δάνεια για δανειολύπτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους και οι τράπεζες απειλούν να τους βγάλουν στο σφυρί σπίτια και αυτοκίνητα. 

Eκατό χιλιάδες νοικοκυριά αλλά και επιχειρηματίες ζουν καθημερινά με το κε­φάλι τους στον... τάκο καθώς τρά­πεζες και εταιρείες απειλούν να τους βγάλουν στο σφυρί, σπίτια, οικόπεδα, αυτοκίνητα και κάθε εί­δους περιουσιακό στοιχείο, διό­τι αδυνατούν να καλύψουν τα χρέη που έχουν αναλάβει (από δά­νεια, επιταγές, γραμμάτια κ,λπ.).
Μάλιστα οι ενώσεις.ηροστασίάς καταναλωτών υπολογίζουν ότι έχουν αρχίσει να «σκάνε» και στεγαστικά νέας γενιάς (πού χο­ρηγήθηκαν μετά το 2001) και τα υπολογίζουν σε 30.000 δάνεια.
Το θέμα παίρνει δραματικές διαστάσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι από τα 3,9 εκ. νοικοκυριά της χώρας, τα μισά έχουν διάφορα δά­νεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, κάρτες) και 800.000 νοικοκυριά ζου κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Ηδη μέχρι το τέλος Ιουλίου 50.000, νοικοκυραίοι και επιχει­ρηματίες είχαν πάρει την απα- νταχούσα από τον δικαστικό ε­πιμελητή, που τους 'κοινοποιούσε' πρόγραμμα πλειστηιασμου,  για ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Από τα κατασχετήρια αυτά 23.000 αφορούν ακίνητη πε­ριουσία και 27,000 κινητά (Ι.Χ. κ.λπ.). Ενώ αμέσως μετά τις ε­κλογές -που άρχισαν και πάλι να εκτελούνται τα προγράμματα πλει­στηριασμών- παρατηρείται αύξη­ση πάνω από 5% στα κατασχετή­ρια που κοινοποιούνται, όίπως α­ναφέρει στο «Εθνος» ο κ. Ευάγ­γελος Κρητικός, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κατανα­λωτών - Δανειοληπτών Ελλάδος.

1,5 δισ. € τον μήνα

Τα νοικοκυριά όμως εξακο­λουθούν να χρηματοδοτούν τις α­νάγκες τους μέσω τραπεζών και δανείζονται σταθερά 1,5 δισ. ευ­ρώ τον μήνα για στέγη (περί το 1 δισ. ευρώ) και κατανάλωση (500 εκ. ευρώ).
Είναι χαρακτηριστικό οτι στο τέ­λος Αυγούστου τα συνολικά χρέη των νοικοκυριών προς τις τράπεζες ανήλθαν στα 96,5 δισ. ευρώ (μα­ζί με τα τιτλοποιηθέντα δάνεια) και αντιστοιχούσαν στο 46,9% του ΑΕΠ (από 44% τον Δεκέμβριο του 2006), προσεγγίζοντας τον ευ­ρωπαϊκό μέσο όρο που στο τέλος Αυγούστου διαμορφώθηκε στο 53,5%. Το κοκτέιλ είναι από μό­νο του εκρηκτικό, αφού σήμερα Πάνω από 10 δισ. ευρώ είναι τα «κόκκινα» δάνεια νοικοκυ­ριών και επιχειρήσεων, σύμφω­να με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και η χώ­ρα μας αναδεικνύεται πρωτα­θλήτρια. στα επισφαλή δάνεια με­ταξύ των χωρών της ευρωζώνης.
Οι τράπεζες, προκειμένου να εναρμονιστούν με τα δεδομένα της Βασιλείας II, προχωρούν σε μα­ζική διαγραφή επισφαλών δα­νείων.
Περίπου 370.000 νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις δυ­σκολεύονται ή αδυνατούν να εί­ναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.
Συγκεκριμένα 170.000 νοι­κοκυριά αδυνατούν να πληρώ­σουν τις δόσεις δανείων και καρ­τών, ενώ άλλα 200.000 νοικο­κυριά βρίσκονται σε οριακό ση­μείο, καθώς δαπανούν πάνω α­πό το 40% του μηνιαίου εισοδή­ματος τους.
Έτσι, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της υπερχρέ­ωσης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, αφού τα επισφαλή δάνεια ανέρ­χονται στο 5,1% του συνόλουτων οφειλών -οι οποίες αγγίζουν τα 200 δις. ευρώ:, ενώ την ίδια σπγμη  ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι μόλις 2,9%. Αν μά­λιστα προστεθούν και τα ποσά που διαγράφουν οι τράπεζες, τότε το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις «φούσκας».

Επισφαλές το 3,5%

Ταυτόχρονα η οριακή έστω αύξηση των επισφαλών στεγα­στικών δανείων στο 3,5% (Ιού­νιος 2007) από 3,4% (Δεκέμβριος 2006), δείχνει ότι το πρόβλημα της- υπερχρέωσης είναι «εδώ» και θα γίνεται εντονότερο.
Διότι, όπως αναφέρει στο «Εθνός» ο κ. Κρητικός, άρχισαν να «σκάνε» τα στεγαστικά νέας γε­νιάς, δηλαδή δάνεια που χορη­γήθηκαν μετά το 2001, που άρ­χισε η μεγάλη πτώση των επιτο­κίων. Πρόκειται για στεγαστικά - επισκευαστηκά δάνεια, τα οποία όμως στην ουσία χρησιμοποιή­θηκαν για να καλύψουν προη­γούμενα χρέη των νοικοκυριών.

Αντίθετα, μείωση σημείωσαν τα καταναλωτικά δάνεια που βρί­σκονται σε καθυστέρηση, καθώς το ποσοστό μειώθηκε στο 6,9%τον Ιούνιο έναντι 6,4% τον Δεκέμ­βριο του 2006, ενώ τα συνολικά επισφαλή δάνεια ανέρχονται στο 5,1%του συνόλου, έναντι 5,4% έξι μήνες πριν. Ομως η μείωση εί­ναι στην πραγματικότητα «εικο­νική», καθώς προκειμένου να «κρύψουν» τη δυσμενή εικόνα του υπερδανεισμού, αλλά και να βελ­τιώσουν τους οικονομικούς τους δείκτες, οι μεγαλύτερες τράπε­ζες έχουν επιδοθεί σε μαζικές διαγραφές επισφαλών δανείων.
Εκτιμάται ότι το 2007 οι μεγα­λύτερες τράπεζες της χώρας θα δια­γράψουν συνολικά επισφαλή δά­νεια ύψους άνω του 1,6 δια ευ­ρώ. Και αυτό επειδή η ΤτΕ έχει βά­λει στόχο να μειωθούν τα επι­σφαλή δάνεια στο 3% με 3,5%.
Καθώς δε, δάνειαέχουν τα μι­σά από τα 3,99 εκατομμύρια νοι­κοκυριά της χώρας, σημαίνει ό­τι το κάθε ένα χρωστάει στις τρά­πεζες κατά μέσο όρο περί τις 48.400 ευρώ.
Οπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, «αμόκ» δανεισμού έχει καταλάβει τα νοι­κοκυριά την τελευταία 4ετία:
Το 2004 (με το επιτόκιο του ευ­ρώ στο 2%) δανείστηκαν για στέ­γη και κατανάλωση 11,5 δια ευ­ρώ. Το 2005 14 δια ευρώ. Το 2006 –παρά τις 4 αυξσεις των επιτοκίων- δανείστηκαν άλλα 15,5 δια ευρώ. Το διάστημα Ιανουαρίου - Αυ­γούστου 2007 έχουν δανειστεί ε­πιπλέον 10,42 δια εϋρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου