Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ - ΕΘΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007


 
Στις 50.000 έφτασαν το α' εξάμηνο του 2007 οι διαταγές πληρωμής και τα κατασχετήρια που αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ για όλο το 2006 είχαν εκδοθεί συνολικά 55.000 διαταγές πληρωμής

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκρηξη πλειστηριασμών σημειώνεται από την αρχή του χρόνου, καθώς μέχρι σή­μερα σε 50.000 καταναλωτές έχουν κοινοποιηθεί διαταγές πληρωμής και κατασχετήρια που αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία.
Μόνο το Ειρηνοδικείο της Αθήνας εί­χε εκδώσει μέχρι το τέλος Ιουλίου πε­ρισσότερες από 25.000 διαταγές πλη­ρωμής και κατασχετήρια, και μάλιστα για οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, έρευνα του Οικονο­μικού Πανεπιστημίου Αθηνών -μεταξύ των εταιρειών real estate που δραστη­ριοποιούνται στην ελληνική επικρά­τεια- δείχνει ότι οι ειδικοί της αγοράς σε ποσοστό 46,1% εκτιμούν ότι έχουν αυξηθεί οι κατασχέσεις κατοικιών το τε­λευταίο εξάμηνο (το αντίστοιχο ποσο­στό για τις κατασχέσεις επαγγελματικών ακινήτων διαμορφώνεται στο 36,996).

 «Το 1ο εξάμηνο του 2007 στην κυ­ριολεξία καταρρίφθηκαν όλα τα ρεκόρ από τότε που τηρούνται σχετικά στοι­χεία σε αριθμό πλειστηριασμών και κατασχέσεων», τονίζει μιλώντας στο «Έθνος» ο κ. Ευάγγελος Κρητικός, πρό­εδρος της «Εθνικής Ομοσπονδίας προ­στασίας πολιτών, καταναλωτών, δα­νειοληπτών». Τα προγράμματα κατασχέσεων θα αυξηθεί σημα­ντικά σε σχέση με πέρυσι.
Στη μελέτη αναφέρονται ακόμη οι απαντήσεις ανθρώπων της αγοράς σχέσεων και πλειστηριασμών του Ει­ρηνοδικείου αφορούν κυρίως χρέη α­πό καταναλωτικά δάνεια πισιωπκες κάρ­τες, αλλά και στεγαστικά δάνεια. Ανά­λογες όμως αποφάσεις εκδίδονται και από τα Πρωτοδικεία (για ποσά άνω των 12.000 ευρώ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επι­καλείται ο κ. Κρητικός (και τα οποία προ­έρχονται από δειγματοληπτικό έλεγχο στα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία ό­λης της χώρας):

■Το 2006 εκδόθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια 55.000 διαταγές πληρω­μής για ακίνητα, δηλαδή διαμερίσμα­τα, μονοκατοικίες, οικόπεδα, επαγγελμαπκή στέγη.
■ Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2007, υπο­γραμμίζει ο κ. Κρητικός, υπήρξε μπα­ράζ κοινοποιήσεων προγραμμάτων πλειστηριασμού, καθώς πληθαίνουν οι δανειολήπτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες.
■Στατιστικά το 30% αυτών των περιου­σιακών στοιχείων θα βγουν τελικά στο «σφυρί». Ενώ σημανπκό,ς είναι και ο α­ριθμός αυτών που οι ιδιοκτήτες τους θα τα πουλήσουν αναγκαστικά.
Πανελλαδικά σε όλα τα πρωτοδι­κεία και ειρηνοδικεία της χώρας το 75% των πινακίων για κατασχέσεις και προγράμματα πλειστηριασμών αφο­ρούν αιτήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων, σημειώνει ο κ. Κρητικός. Οπως λέει, το 2006 είχαν εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο
Αθήνας περί τις 27.000 κατασχετήρια και διαταγές πληρωμής, ενώ φέτος το ίδιο δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει 25.450 παρόμοιες αποφάσεις.
Ενδεικτικό της κατάστασης, σημει­ώνει ο κ. Κρητικός, είναι ότι: «Ολό­κληρο το 2006 εκδόθηκαν ή πραγμα­τοποιήθηκαν περίπου 55.000 προ­γράμματα πλειστηριασμών, διαταγές πληρωμής και κατασχετήρια που α­φορούσαν κινητή και ακίνητη περιου­σία, όταν μόνο το Ιο εξάμηνο του 2007 το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώθηκε περίπου σπς 50.000».
Μάλιστα, όπως αναφέρουν στο «Εθνος» κτηματομεσίτες, την τελευταία διετία χιλιάδες ακίνητα «πωλούνται α­ναγκαστικά». Δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται νατα πουλήσουν για να τα... σώσουν από τον πλειστηριασμό και για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.
Αλλά και τα τραπεζικά στελέχη προ­βλέπουν αύξηση σπς αιτήσεις για έκ­δοση διαταγών πληρωμής.
Και αυτό επειδή ρητά και κατηγορη­ματικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ζητήσει από τιςτράπεζες να περιορίσουν το ποσοστό των καθυστε­ρούμενων δανείων στο 3,5% (μέχρι το τέ­λος του 2008). Σήμφατα καθυστερούμενα δάνεια αποτελούντο 3.4% των οιεγασοκων και το 6,6% των καταναλωτικών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου