Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ALPHA BANK ΑΡ. 6188/20-7-09


Με την κρινόμενη από 13 - 7 - 2009 (υττ" αριθμ. κατάθ. 10488/2009) αίτησή του. ο αιτών  XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX ζητεί να ανασταλεί ο πλειστηριασμός ττου επισπεύδεται σης 22 - 7 - 2009, ημέρα Τετάρτη από την καθής τράπεζο με την ειτωνυμία «ALPHA BANK» ενώπιον της συμβ/φου Αθηνών ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ή του νομίμου αναπληρωτή της στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 865/14-5-2009 Α' Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνώ ν            ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  XXXXXXXXXX με βάση την υττ' αριθμ. 1553/5 - 3 - 2009 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του ιδίου δικαστικού επιμελητή, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση εττί της από 13-7- 2009 ανακοπής του αιτούντος κατά  της προαναφερόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 1 -11 -2001. Η αίτηση αυτή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως κατ άρθρο 938 παρ. 3 ΚΠολΔ. εισάγεται αρμοδίως να εκδικασθεί κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρο 938 παρ. 3, 886 επ. ΚΠολΔ) ενώπιον του Δικαστηρίου τούτον, στο οποίο εκκρεμώ η ως άνω ανακοπή (άρθρ. 938 παρ. 2 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 933, 938 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν. Περαιτέρω, το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνική Ομοσπονδία Ενώοεων Προστασίας Πολιτών - Καταναλωτών - Δανειοληπτών» ασκεί, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του στο ακροατήριο, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του αιτούντος, επικαλούμενο έννομο συμφέρον, ζητώντας να γίνει δεκτή ή υπό κρίση αίτηση. η εν λόγω πρόσθετη παρέμβαση έχει  ασκηθώει παραδεκτά, σύμφωνα  με τα άρθρ. 688 τταρ. 6 ΚΠολΔ, και, συνεπώς πρέπει να συνεκδικασθεί με την κρινόμενη αίτηση και να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Από την εκτίμηση της καταθέσεως του μάρτυρα του αιτούντος, που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο, τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζονται και την εν γένει διαδικασία στο ακροατήριο, πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ως άνω από 13-7-2009 ανακοπής του αιτούντος. Ειδικότερα, πιθανολογείται ως κατ ουσίαν βάσιμος ένας τουλάχιστον λόγος αυτής, και, συγκεκριμένα, αυτός που αναφέρεται στην ακυρότητα της εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής λόγω μη τήρησης των επιταγών του άρθρ. 5 Ν 3714/2008 σε συνδυασμό με τις αρχές που καθιερώνει τα άρθρ. 281 ΑΚ, Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι  ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αίτηση να γίνει δοτή ως κατ ουσίαν βάσιμη, σύμφωνα με τα οριζόμενο στο διατακτικό. Τέλος, ττρέττε» να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη της καθής τράπεζας με την επωνυμία «ALPHA ΒΑΝΚ» σε βάρος του αιτούντος (άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων).
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση με την πρόσθετη παρέμβαση.
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τον πλειστηριασμό που επισπεύδεται σης 22 - 7 - 2009, ημέρα Τετάρτη, από την καθής τράπεζα με την επωνυμία «ALPHA BANK» ενώπιον της συμβ/φου Αθηνών XXXXXXXX XXXXXXX ή του νομίμου αναπληρωτή της στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υτΤ αριθμ. 865/14 - 5 - 2009 Α' Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών XXXXXXXX XXXXXXXXXX με βάση την
υπαριθμ. 1553/5  - 3  - 2008 "Εκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του ιδίου δικαστικού επιμελητή, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 13-7-2009 ανακοπής του αιτούντος κατά της προαναφερόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του, η οποίο εκδικάζεται ενώτησν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 1-11-2001.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στο ακροατήρώ του στην Αθήνα στις..............................................
χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου