Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΑΤΕ ΑΡ. 376/2009

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων

Αποτελούμενο από το Δικαστή Δούκα Δούκα, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε  ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
Σνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17.7.2009, για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος - υπέρ του οποίου η πρόσθετη παρέμβαση : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ο οποίος παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ (Α.Μ. 11109) και ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ του Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
Της καθ’ ης  η αίτηση και η πρόσθετη παρέμβαση ; Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αγροτική Ιράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται  νόμιμα και εκπροσωπήθηκε στο Δικιιστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Του παρεμβαίνοντος προσθέτως υπέρ του αιτούντος : Σωματείου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΩΝ» που εδρεύει στο Ρέθυμνο, εκπροσωπείται νόμιμα και εκπροσωπείται νόμιμα και εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξουσία δικηγόρο της, ΧΧΧΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧΧΧΧ του Πρωτοδικείου Αθηνών (Α.Μ. ΧΧΧΧΧ).
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 14.7.09 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 383/2009 αιτηση του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται παραπάνω με αντικείμενο την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης.
Κατά τη ζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων
ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της| αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του από την καθ' ης η αίτηση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 116/2008 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, της υπ' 11488/26.2.2009 δηλώσεως επισπεύσεως πλειστηριασμού εκ μέρους της καθ’ ης συνταχθείσης από τη συμβολαιογράφο Πρέβεζας Χαρά Λαμπροπούλου - Βουκελάτου και της υπ’ αριθμ. 669/21.5.2009 Β' επαναληπτικής περίληψης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ μέχρι να εκδοθεί απόφαση επι της από 14.7.2009 ανακοπής ενώπιον του Μον. Πρωτ. Ηρεβεζας με αριθμό κατάθεσης 426/2009, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της  εκτέλεσης για τους  λόγους που αναφέρει στην ανακοπή του.
Με αυτό το περιεχόμενο και τα ανωτέρω αιτήματα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι αρμόδιο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Είναι νόμιμη. Στηρίζεται στα άρθρο. 913 και 938 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική καί ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.
Υπέρ του αιτούντος άσκησε πρόσθετη παρέμβαση με προφορική δήλωση στη ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του και με την κατάθεση σημειώματος το σωματείο «Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών - Καταναλωτών , μέλος της οποίας είναι το σωματείο με την επωνυμία «Αττική Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών», με μέλη εκτός των άλλων και την αιτούντα. Η παρέμβαση αυτή ασκήθηκε παραδεκτά (άρ. 686 παρ. 6 και 80 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 10 ν. 2251/94 και 13 η 3587/07) και πρέπει να συνεκδικασθεί με την ως άνω αίτηση.
 Από την εκτίμηση της ενόρκου καταθέσεως του μάρτυρα (της καθ' ης η αίτηση) ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και της ΧΧΧΧΧΧΧΧ γεννηθέντος στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Πρεβέζης  Θεσπρωτίας, κατοίκου Πρέβεζας» της ανωμοτί καταθέσεως (άρ. 415 παρ. 3, 417 ΚΠολΔ) του εκπροσώπου του προσθέτου παρεμβαίνοντος Ευαγγέλου Κρητικού του Σπυρίδωνος, γεννηθέντος ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κατοίκου Πειραιώς, που  εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, καθώς και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι με επίκληση νομότυπα προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν
Ο ατών έχει ασκήσει την από 14.7.2009 (αριθ. εκθ. κατάθεσης 426/2009) ανακοπή του ενώπιον του Μου. Πρωτ. Πρέβεζας, με την οποία ζητεί, επικαλούμενος την επέλευση βλάβης που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. β’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων για τη διενέργεια πλειστηριασμού του δικαστικού επιμελητή του Πρωτ. Πρέβεζας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ και ο εσπε- υδόμενος  δυνάμει αυτής πλειστηριασμός ακινήτου του αιτούντος ο οποίος  πρόκειται να λάβει χώρα την 22.7.09 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πρέβεζας ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ - ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και να καταδικαστεί η καθ’ ης στην πληρωμή της δικαστική του δαπάνης. Η  εν λόγω ανακοπή περιλαμβάνει λόγους που  αφορούν το έγκυρο πράξης  συντελεσθείσης έπειτα από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, καθώς και την απαίτηση για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση. Συνεπώς ασκήθηκε εμπρόθεσμα - πρίν από την τελευταία πράξη εκτέλεσης, η οποία (εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης) είναι η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και  κατακύρωσης (άρθρο 934 παρ. 2 ΚΠολΔ.) - ενώπιον  του Μον. Πρώτ. Πρέβεζας που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 933 παρ. 1,2 ΚΠολΔ). Το ακίνητο  που εκπλειστηριάζετε στις 22.7.2009 με επίσπευση της καθ’ ης είναι μία οριζόντια ιδιοκτησία του αιτούντος, επιφανείας 77,7 τ.μ- κείμενη σκ οικόπεδο επιφάνειας 1.775,57 τ.μ. στην περιοχή του Παντοκράτορα Πρέβεζας. Το ακίνητο κατασχέθηκε από την δανείστρια του αιτούντος «Γενική Τράπεζα, της Ελλάδος Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 386/4.10.1996, κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Επρόκειτο αρχικά να εκτεθεί σε πλειστηριασμό την 27.11.1996 δυνάμει της υπ' αριθμ. 387/14.10.1996 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή, αλλά κατά την ανωτέρω ημερομηνία ο πλειστηριασμός δεν έλαβε χώρα, διότι ανεστάλη συναινετικά. Ακολούθως, ο ίδιος δικαστικός επιμελητής εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 395/19.11.1996 Α' επαναληπτική. περίληψη κατασχετήριας έκθεσης, με την οποία ορίστηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 19.2.97. Την ανωτέρω ημερομηνία δεν πραγματοποιήθηκε και πάλι ο πλειστηριασμός, ο οποίος εγκαταλείφθηκε από την Γενική Τράπεζα. Στη συνέχεια η καθ' ης (Αγροτική Τράπεζα) προέβη ενώπιον της συμβολαιογράφου Πρέβεζας ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ σε αναγγελία απαιτήσεως της εναντίον του αιτούντος ποσού 54.302,01 ευρώ, στηριζόμενης σε πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 116/2008 διαταγής πληρωμής του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της συνημμένης σ' αυτήν επιταγής προς εκτέλεση της καθ' ης. Ακολούθως, η ίδια (η καθ' ης) ανέλαβε την έσπευση  του πλειστηριασμού, συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 11488/26.2.2009 δήλωσης επίσπευσης πλειστηριασμού της άνω συμβολαιογράφου κατ ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.. 660/3.3.2009 Α επαναληπτική περίληψη του δικαστικού επιμελητή του Πρωτ. Πρέβεζας ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ ως ημερομηνία πλειστηριασμού η 20.5.09. Στη συνέχεια εξεδόθη η 241/18.5.09 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που διόρθωσε την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου κατ την τιμή πρώτης προσφοράς, καθόρισε δε ως ημερομηνία του πλειστηριασμού την 22.7.2009. Κατόπιν αυτού εξεδόθη η  προσβαλλόμενη  με την ως  άνω ανακοπή υπ αριθμ. 669/21.5.09 Β' επαναληπτική περίληψη του ιδίου επιμελητή, δυνάμει της οποίας εκτίθεται σε πλειστηριασμό κατασχεθέν κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Με τον πρώτο  λόγω της ανακοπής ο αιτών ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες  με την ανακοπή πράξεις ως συντελεσθείσες κατά  παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004, ιδιαιτέρως δε της παρ. 2 που υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα να μην προχωρήσουν σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των απαιτήσεων όσο εκκρεμεί αίτηση για τη συνομολόγηση ρύθμισης. Ειδικότερα, το έτος 1995 υπεγράφη μεταξύ της συζύγου του αιτούντος (ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ). και του αιτούντος από τη μία πλευρά (με την ιδιότητα των συνοφειλετών) και της καθ της τράπεζας από την άλλη (με την ιδιότητα της δανείστριας) η υπ’ αριθμ. 58/23.5.1995 σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο  λογαριασμό, με βάση την οποία η καθ’ ης χορήγησε στους  άνω συνοφειλέτες ποσό 5.000.000 δραχμών ή 14.673,52 €. Την 22.10.2004 υπεβλήθη προς την καθ ης αίτηση τον αιτούντος για την υπαγωγή των οφειλών από την ανωτέρω σύμβαση στο άρθρο 39 του Ν. 3259/2004. Την 10.1.2005 η καθ' ης απέστειλε  την με αριθμ. 67/10.1.2005 απάντησή της, με την οποία τους ενημέρωσε ότι  η οφειλή  τους από τη σύμβαση με λογιστικό 4.8.2004 ανέρχονταν σε 32.000 ευρώ. Επιπλέων τους ενημέρωνε για τη δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής του χρέους τοκοχρεωλυτικές δόσεις σε διάστημα επτά ετών και με περίοδο χάριτος δύο ετών και  τους καλούσε να προσέλθουν για τη συνομολόγηση της σχετικής πρόσθετης  πράξης ρύθμισης. Η αναπροσαρμογή του ποσού της οφειλής έγινε στις 32.000 ευρώ νόμιμα (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ, 39 του Ν. 3259/04) δηλ. Στο τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου (14.673,52 ευρώ) μετά την αφαίρεση των καταβολών ανέρχονταν σε 4.132.230 δραχμές (12,126,87 €), Τόσο ο αιτών όσο
η σύζυγός του αποδέχτηκαν το ποσό της αναπροσαρμογής μκ την υπογραφή της  υπ’ αριθμ. 62/17.2.2005 πράξεως ρυθμίσεως. Ο ισχυρισμός του αιτούντος - ανακόπτοντος ότι η αναπροσαρμογή θα έπρεπε να γίνει στο διπλάσιο του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 39, λόγω της υποτιθέμενης ιδιότητας του αιτούντος και της συζύγου του ως «κατά κύριο επάγγελμα αγροτών», πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί  απο το Δικαστήριο που θα δικάσει την ανακοπή, επειδή κανένας από τους δυο δεν είναι ούτε υπήρξε ποτέ αγρότης, Ο αιτών ήταν επαγγελματίας οδηγός επιβατηγών λεωφορείων, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και ήδη συνταξιούχος ΙΚΑ, ενώ η σύζυγός του ήταν κατά τον κρίσιμο χρόνο ιδιοκτήτρια ταβέρνας, όπως συνάγεται και από την κατάθεση του Ευάγγελου Κρητικού, εκπροσώπου του υπέρ του αιτούντος παρεμβαίνοντας  σωματείου, Είναι δε αυτονόητο ότι η καλλιέργεια ενός στρέμματος της (σύμφωνα  πάντα με την κατάθεση του ιδίου) δηλ. ουσιαστικά ενός περιβολιού κηπευτικών  δεν επαρκεί για την κατά κύριο λόγο (από απόψεως χρόνου ή από απόψεως πορισμού εισοδήματος) απασχόληση με την γεωργία και συνακόλουθα δεν προσδίδει στον αιτούντα ή στη σύζυγο του την ιδιότητα, του αγρότη, όλα δε τα αναφερόμενα στην αίτηση περί δήθεν πλάνης του αιτούντος κατά την υπογραφή της πρόσθετης πράξης πιθανολογείται ότι θα  απορριφθούν και κατά την εκδίκαση της ανακοπής ως ουσία αβάσιμα. Πέραν τούτου το γεγονός ότι η καθ' ης δεν παράθεσε αναλυτική κατάσταση υπολογισμού του λογιστικού υπολοίπου της οφειλής κατά τον κρίσιμο χρόνο και ειδικότερα τις χρεώσεις (αναλυόμενες σε κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και ασφάλιστρα) τις καταβολές του αιτούντος και τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της τελικής οφειλής δεν συνιστά παράβαση του Ν. 3259/04 (άρ, 39) δεδομένου  ότι δεν προβλέπεται σχετική υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Σε κάθε περίπτωση ο σχετικός υπολογισμός στην  κρινόμενη υπόθεση δεν προϋποθέτει ούτε ειδικές γνώσεις ούτε σύνθετους μαθηματικούς  συλλογισμούς, αλλά συνίσταται στο απλό γινόμενο του αρχικού κεφαλαίου (5.000.000 δραχμές) επί του τρία μείον τις καταβολές. Στο μέτρο, επομένως, η αναπροσαρμογή της οφειλής έγινε στο τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου  (όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρ. 39) με συνυπολογισμό (αφαίρεση) των καταβολών, η καθ' ης ορθά εφάρμοσε το Ν. 3259/04. Ως εκ τούτου πιθανολογείται ότι ο πρώτος λόγος της ανακοπής θα απορριφθεί, δεδομένου ότι μετά τη σύννομη ρύθμιση της οφειλής και την υπογραφή της σχετικής πρόσθετης πράξης ρυθμίσεως εκλείπει ο εκ της παρ. 2 του άρ. 39 λόγος αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξάλλου, με την υπογραφή εκ μέρους του αιτούντος και της συζύγου του, της  ανωτέρω  υπ’ αριθμ. 62/17.2.2005 πράξεως ρυθμίσεως η απαίτηση της καθ’ ης, δυνάμει της οποίας προέβη | στην έκδοση της υπ' αριθμ. 116/2008 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, κατέστη εκ νέου βεβαία και εκκαθαρισμένη. Επομένως, μετά την αναπροσαρμογή της κατά τις επιταγές του ν. 3259/04 ούτε υπό όρο τελούσε ούτε ανεκκαθάριστη ήταν και για το λόγο αυτό πιθανολογείται ότι 0α απορριφθεί και ο δεύτερος λόγος της ανακοπής.
Περαιτέρω πιθανολογείται ότι με την ως άνω υπ' αριθμ. 62/17.2.2005 σύμβαση  ρύθμισης συμφωνήθηκε μεταξύ του αιτούντος και της καθ' ης η διάρκεια  της αποπληρωμής ποσού των 32,000 ευρώ στα επτά έτη με περίοδο χάριτος δύο ετών, κατα την οποία καταβάλλονταν μόνον απλοί τόκοι. Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι η αποπληρωμή θα γινόταν σε δέκα εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη εκ τον οποίων θα γινόταν στις 30.6.2007. Ακόμη, στον όρο ε συμφωνήθηκε ότι «η καθυστέρηση εξόφλησης οποιασδήποτε δόσης πέραν των ενενήντα ημερών από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής (λήξης) έχει ως συνέπεια ολόκληρη η υπόλοιπη οφειλή που  ρυθμίζεται με την παρούσα να καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή . Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα δικαιούται να συνεχίσει ή να αρχίσειοποιεσδήποτε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης...» Ωστόσο η καθ' ης προέβη την 5.5.2006 στο κλείσιμο του λογαριασμού έναν περίπου χρόνο μετά την υπογραφή της πράξης ρυθμίσεως και εν μέσω της προθεσμίας χάριτος των δύο ετών, προτού ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη ή πρώτη από τις συμφωνημένες τοκοχρεολυτικές δόσεις, ο αιτών καθυστέρησε την πληρωμή απλών τόκων (βλ. το από 12.12,08 έγγραφο της ΑΤΕ), Το ζήτημα που ανακύπτει είναι αν με την ανωτέρω διατύπωση οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν στη δυνατότητα της καθ' ης να κλείνει το λογαριασμό, ακόμη και στην περίπτωση καθυστέρησης απλών τόκων εντός της προθεσμίας χάριτος ή μόνον περίπτωση καθυστέρησης μίας από τις δέκα τοκοχρεολυτικές δόσεις, η πληρωμή των οποίων θα άρχιζε μετά τη διετία. Επειδή ανακύπτει αμφιβολία για το τι  εννοούσαν οι συμβαλλόμενοι στο ανωτέρω συμφωνητικό, θα πρέπει να αναζητηθεί  η αληθινή βούληση τους σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που τίθενται από τα αρθρα 173 και 200 ΛΚ, οι οποίοι αφορούν την αναζήτηση κατά την ερμηνεία των δικαιπραξιών της αληθινής βουλήσεως των μερών, χωρίς προσήλωση στις λέξεις  και την ερμηνεία των συμβάσεων, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα  συναλλακτικά ήθη (βλ. ΑΠ 1258/2004 Α' δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 2582006 Α δημοσίευση Νόμος) ως κριτήρια συμπεριφοράς επιβαλλόμενης στις συναλλαγές κατά την κρίση χρηστού και εχέφρονος ανθρώπου, ο οποίος σταθμίζει τα συμφέροντα  των μερών και ιδίως εκείνου την ιδιαίτερη προστασία του οποίου επιδιώκει ο ερμηνευόμενος όρος, τις συνθήκες υπό τις οποίος έγιναν οι δηλώσεις βουλήσεως των συμβαλλομένων, τη φύση της συμβάσεως και προπαντός την αληθινή  βούληση των δηλούντων    (ΑΠ 1.676/2002 ΧΡΙΔ 2003. 117 και Νόμος). Από την ερμηνεία της ανωτέρω γραπτής συμφωνίας προκύπτει ότι οι συμβαλλόμενοι ενοούσαν ότι η δανείστρια Τράπεζα εδικαιούτο να προβεί σε κλείσιμο του λογαριασμού μόνον στην περίπτωση καθυστέρησης μίας από τις δέκα δόσεις που ήταν καταβλητέες μετά την προθεσμία χάριτος, Αυτή η ερμηνεία που συνάδει με το πνεύμα και το προφανέστατα προστατευτικό για τους δανειολήπτες σκοπό του Ν, 3254/04 συνάγεται από την χρήση τής διατύπωσης «καθυστέρηση εξόφλησης οποιασδήποτε δόσης» ως προϋπόθεσης για το κλείσιμο του λογαριασμού που παραπέμπει  «δόσης» του όρου 2 περ. β' της σύμβασης δηλ. στις 10 τοκοχρεωλυτικές δόσεις και όχι στην πληρωμή των απλών τόκων. Συνεπώς, με την ανωτέρω διατύπωση η συναλλακτικά εμπειρότερη στις τραπεζικές συναλλαγές καθ" της εννοούσε και ήθελε αυτό ακριβώς που μπορούσε να καταλάβει κατά τα ανωτέρω ο αίτων. Αν ήθελε κάτι διαφορετικό καθ' ης) θα είχε εκφραστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, περιλαμβάνοντας στο προδιατυπωμένο από την ίδια συμφωνητικό και ειδικότερα στον όρο ε’ ότι το κλείσιμο του λογαριασμού θα μπορούσε να προκαλέσει η καθυστέρηση οποιασδήποτε δόσης (νοούμενης ως τέτοιας μίας από τις 10 τοκοχρεωλυτικές) «ή των απλών τόκων της περιόδου χάριτος». Μετά ταύτα πιθανολογείται  ότι η καθ’ ης προέβη σε άκαιρο και αντισυμβατικό κλείσιμο του λογαριασμού, διαρκούσης της περιόδου χάριτος, που ακολουθήθηκε από καταγγελία των συμβάσεων. Αυτό όμως επιδρά στο απαιτητό και ληξιπρόθεσμο της απαίτησης, για  την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση με τις ανακοπτόμενες πράξεις και ως εκ τούτου πιθανολογείται ότι ο σχετικός (τρίτος) λόγος της ανακοπής θα ευδοκιμήσει , οδηγώντας στην ακύρωση των ανακοπτόμενιον πράξεων. Το έννομο συμφέρον του  αιτούντος για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως τυγχάνει προφανές. Αποβλέπει στην αναστολή της διαδικασίας εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση τις ανακοπής, τυχόν δε απόρριψη αυτής θα συνεπαγόταν την αναγκαστική (δια του πλειστηριασμού) εκποίηση του ακινήτου του, που αποτελεί την οικία του και το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, γεγονός αναμφίβολα επιβλαβές για τον ίδιο, δεδομένης  και της γενικότερης κακής οικονομικής του κατάστασης (συνταξιούχος  ΙΚΑ με προφανή αδυναμία εξόφλησης χρεών). Κατόπιν των ανωτέρω εκτιμάται ότι Θα ευδοκιμήσει η ανωτέρω ανακοπή και ότι θα ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη εκθέσεως. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης η αίτηση (άρθρο 171 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση και την παρέμβαση.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος δυνάμει της υπ’ αριθμ. 116/2008 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, της υπ' αριθμ. 11488/26.2.2009 δηλώσεως επισπευσεως  πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Πρέβεζας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ και της υπ' αριθμ. 669/21,5.2009 Β επαναληπτικής περίληψης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί από της  14.7.2009 ανακοπής ενώπιον του Μον. Πρωτ. Πρέβεζας με αριθμό κατάθεσης 426/2009 που άσκησε κατά της εκτέλεσης και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης, τα οποία ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Πρέβεζα, χωρίς τη παρουσία των διαδίκων και των Πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 20 Ιουλίου 2009.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου