Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ - ΑΥΡΙΑΝΗ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010


Στον βετεράνο ποδοσφαιριστή ' Γ'κάρι Λίνεκερ έχει αποδοθεί «η φράση «το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 11 εναντίον 11, διαρκεί 90 λεπτά και, στο τέλος, κερδίζουν πάντα οι Γερμα­νοί»!  Αντιστοίχως στην  αντιπαράθεση της κοινωνίας και των κυβερνήσεων με πς τράπεζες συνήθης νικητής είναι οι τελευταίες. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

Αυτό προκύπτει ως συμπέρασμα και  τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στον οποίο τε­λικώς ενσωματώθηκαν σχεδόν όλες οι εν­στάσεις που είχαν οι χρηματοπιστωτικοί οίκοι για το προσχέδιό του. Για παράδειγ­μα, στο τελέυταίο προβλεπόταν και τελι­κό ποσοστό οφειλής που θα απέμενε σε έ­ναν δανειολήπτη, που θα έφτανε μέχρι έ­να 10% του κεφαλαίου. Ο νόμος, όμως, πλέον δεν ορίζει κανένα ποσοστό...

Γραφειοκρατία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου καθυστέρησε πολύ, παρ' ό­λα αυτά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων ο­φειλών τους να προβούν σε ρύθμιση και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτών. Ειδι­κότερα, ο νόμος προβλέπει τέσσερα στά­δια ρύθμισης, γεγονός που δημιουργεί και ζητήματα γραφειοκρατίας:

1. Εξωδικαστπίός συμβιβασμός: προβλέ­πει την υποχρεωτική απόπειρά του, η ο­ποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φο­ρέα που την έχει αναλάβει. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος του Καταναλω­τή, οι καταναλωτικές οργανώσεις, κ.ά.
2. Αίτηση οτο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κα­τάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
3.Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο ουμβιβαομόςεπιτυγχάνεται με συμφω­νία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.
4. Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικα­στήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και ια εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή ι.ων χρεών, προχωρά οι,η μυθμιοή υους.

«Παγίδες»

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, μιλώντας στην «Α», ο ΔημήτρηςΛυρίτσης, δικηγό­ρος εξειδικευμένος σε ζητήματα δανειο­ληπτών, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δημιουργείται ένας νόμοςσκού­πα», που αντιμετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Δεν λείπουν, ωστόσο, και ορισμένες «παγί­δες», για τις οποίες πρέπει να επιδειχθεί μεγάλη προσοχή, ώστε ο δανειολήπτης να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ρύθμιση των οφειλών του.
Κακά τον δικηγόρο, μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι δανειολήπτες για­τί ο νέος νόμος δεν επιφέρει γενική ανα­στολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλε­σης κατά του οφειλέτη (κατάσχεση, πλει­στηριασμός λοιπών περιουσιακών στοι­χείων, πλην της πρώτης κατοικίας).
«Αυ­τό επιτυγχάνεται μόνο με έκδοση δικα­στικής απόφασης, μετά από αίτηση του δανειολήπτη και εφόσον πιθανολογηθεί από το δικαστήριο πως από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμ­φέροντα του και πως θα ευδοκιμήσει η αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση του νό­μου. Αν αυτό πιθανολογηθεί, τότε το δικαστήριο χορηγεί αναστολή εκτέλεσης ως την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών. Πά­ντως, η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη-δανειολήπτη της ρύθμισης χρεών, ήτοι η καταβολή μηνιαίως και για χρονι­κό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένου ποσού για την ικανοποίηση των απαιτή­σεων των πιστωτών του σύμμέτρως δια­νεμόμενο, επιφέρει την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφει­λής έναντι όλων των πιστωτών», παρα­τηρεί ο κ. Λυρίτσης.
Παράλληλα, μια δεύτερη «παγίδα», κατά τον δικηγόρο, είναι η προστασία της πρώ­της κατοικίας. Ο νέος νόμος ορίζει την α­παγόρευση πλειστηριασμού μέχρι τις αρ­χές Φεβρουαρίου της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, εφόσον η αξία της δεν υπερβαί­νει το αφορολόγητο όριο απόκτησης της, προσαυξημένο κατά 50%. Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο όριο για έναν άγαμο φορο­λογούμενο είναι 200.000 ευρώ, οπότε η α­ντικειμενική αξία της κατοικίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό δεν θα πρέπει να ξε­περνά τις 300.000 ευρώ. « Υπενθυμίζω, ω­στόσο, ότι με άλλη διάταξη νόμου ήδη έ­χουν απαγορευτεί ως τις 31/12/2010 οι πλει­στηριασμοί για χρέη ως 200.000 ευρώ προς τις τράπεζες. Δεν είναι απόλυτη προστασία, αφού αν εκφεύγει αυτου του ποσού δεν προστατεύεται από τον νόμο», υπογραμμί­ζει ο κ. Λυρίτσης

Ευνοημένοι

Την ίδια ώρα, οι πλέον ευνοημένοι είναι οι οφειλέτες εκείνοι που δεν διαθέτουν στο όνομα τους ακίνητη περιουσία, πλην της πρώτης κατοικίας, και που διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα. Η εφαρ­μογή του νόμου εκκινεί από την 1η Σε­πτεμβρίου, είναι δηλαδή η ημερομηνία ε­κείνη από την οποία μπορούν να ξεκινή­σουν οι αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβα­σμού προς τους πιστωτές, ενώ οι αιτήσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου για τον ενώ­πιον του συμβιβασμό υποβάλλονται από τον Φεβρουάριο και αφού έχουν μεσολα­βήσει έξι μήνες από την προσπάθεια εξεύ­ρεσης εξωδικαστικού συμβιβασμού.

«Έπρεπε να πρόσεχαν!»

Η προκλητικότητα των τραπεζών έ­χει φτάσει σε  τέτοιο σημείο, ώστε έ­χουν ξεκινήσει ήδη τηλεφωνήματα προς πελάτες τους με τα οποία τους ε­νημερώνουν πως δεν μπορούν να υπα- χθούν στις νέες ρυθμίσεις! Την ίδια ώ­ρα, η υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, η οποία έφερε προς ψήφιση στη Βουλή τον συγκεκριμένο νόμο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κυνική κατά τη διάρκεια συζήτησης με φορείς. Έφτασε μάλιστα στο σημείο, όπως πληροφορείται η «Α», αναφερόμενη στους εγγυητές που θίγονται να εκστομίσει τη φραση, «έπρεπε να πρόσεχαν».
Από τη πλευρά του, ο Ευάγγελος Κρητικός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Πολιτών-Δανειοληπτών- Κάταναλωτών, υποστηρίζει στην «Α» πως πρέπει να είμαστε προετοιμασμέ­νοι για μια μεγάλη δικαστική και εξωδικαστίκή σύγκρουση, αφού είναι «άν­θρακες ο θησαυρός». Ο ίδιος προβλέ­πει πως σε μια τριετία περίπου θα ση­μειωθεί μεγάλο «κύμα» πλειστηρια­σμών ακινήτων δεκάδων χιλιάδων ο­φειλετών. «Απλώς το πρόβλημα πη­γαίνει πιο πίσω. Όλοι οι μικροοφειλέτες θα πληρώσουν πεντε και έξι φορές το δάνειο τους μέσα σε μια 20ετία. Γιατί, επίσης, πρέπει υποχρεωτικά οι δα­νειολήπτες να προσφύγουν σε κάποι­ον που έχει ειδικές γνώσεις για την εξωδικαστική επίλυση; Μπορούν, εξάλλού   κάποιοι που χρωστουν στις τράπεζες να πάνε στον Άρειο Πάγο, να πληρώσουν δηλαδή για δικαστικά έξο­δα ένα ισότιμο ποσό .του δανείου τους» αναρωτιέται  ο κ. Κρητικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου