Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΟΚ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Άρθρο του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)

Ο εφιάλτης που άρχισε ίο Δεκέμβριο του 2005 όταν και ανακοι­νώθηκε η πρώτη αύξηση των επιτοκίων της ζώνης του ευρώ που τη συγκεκριμένη χρονικά περίοδο ήταν διαμορφωμένη στο 2% δυ­στυχώς συνεχίζεται. Ύστερα από 7 διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκί­ων μέχρι σήμερα από πλευράς της ευρω­παϊκής κεντρικής τράπεζα  ς που είχαν σαν αποτέλεσμα αυτά να διαμορφωθούν σή­μερα στο επίπεδο του 3,75% δυστυχώς προβλέψεις που σοκάρουν ομιλούν για 3 νέες επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων από' την ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να δια­μορφωθούν τελικά στο 4,5%. Όπως γίνε­ται αντιληπτό ομιλούμε πλέον για. ράλι ε­πιτοκίων του ευρώ καθότι είναι κάτι πα­ραπάνω από σίγουρο ότι δυστυχώς θα επαληθευτούν οι παραπάνω έγκυρων διεθνών οικονομικών αναλυτών
οπότε δημιουργείτε πλέον μία εφιαλτική πραγματικότητα για τα υπερ­χρεωμένα και υπερδανεισμένα ελληνικά νοικοκυριά. Από τα παρα­πάνω συμπεραίνετε με μαθηματική ακρίβεια ότι οι δόσεις για την ε­ξυπηρέτηση των δανείων είτε αυτά αφορούν τη στεγαστική πίστη είτε την καταναλωτική πίστη θα αυξηθούν περισσότερο από 45% μέσα σε μόλις 2 χρόνια δίνοντας τη χαριστική βολή σε περίπου 650.000 ελ­ληνικά νοικοκυριά που βρίσκονται στο κόκκινο είτε αδυνατώντας πλέον να εξυπηρετήσουν τις πάσης φύσεως δανειακές τους υποχρε­ώσεις είτε καθυστερούν από 1 έως 3 δόσεις και βρίσκονται σε ορια­κό σημείο στο να καταστούν τα δάνεια τους άμεσα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, Δίνοντας ένα μαθηματικό παράδειγμα για να γίνει απολύ­τως κατανοητό το πρόβλημα που δημιουργείται: Ενα μέσο στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο – εδώ δυστυχώς θα ε­παληθευτούν οι παραπάνω προβλέψεις κό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο1- εδώ πρέπει να σημειώσουμε ό­τι περίπου το 85% των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα την τελευ­ταία 7ετία χορηγήθηκαν με κυμαινόμενο επιτόκιο - της τάξεως των 150.000Ε με διάρκεια αποπληρωμής τα 25 χρόνια θα έχει μία επι­πλέον ετήσια επιβάρυνση της τάξεως περίπου των 2600Ε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία δόση θα αυξηθεί από 750Ε και θα φτά­σει σε περίπου 1000Ε μηνιαίως και η συνολική επιβάρυνση στο βά­θος της 25ετίας θα είναι της τάξεως των 65.000Ε ποσό δυσβάσταχτο για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό του οποίου τα μηνιαία εισοδήματα στην καλύτερη των περιπτώσεων ακόμα και όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι δεν ξεπερνούν τα 1800 ευρώ.

Ενδεικτικό της κατάστασης που διαμορφώνεται είναι ότι ήδη 30.000 στεγαστικά δάνεια της τελευταίας 5ετίας έχουν σταματή­σει να εξυπηρετούνται. Η κοινωνική και οικονομικά πραγματικότητα που διαμορφώνεται τουλάχιστον όσο αναφορά τα μικροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας είναι στην κυριολεξία δραματική. Χαρακτηρι­στικά αναφέρουμε ότι ήδη το Ιο τρίμηνο του 2007 είχαμε έκρηξη κα­τασχέσεων και πλειστηριασμών που σημείωσαν αύξηση που εγγίζει ποσοστά της τάξεως του 40% έως 45%. Είναι πλέον τόσο ραγδαία ε­πιδεινούμενη η οικονομική κατάσταση που στα δικαστήρια τα πινάκια των ασφαλιστικών μέτρων και όχι μόνο πλημμυρίζουν από; τις αιτή­σεις των τραπεζών για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ανάγλυφα απεικονίζει την πραγματικότητα που δημιουργείται το γεγονός ότι ε­νώ μέχρι σήμερα στα δικαστήρια της σχολής ευελπίδων όλοι ξέραμε πως το κτίριο 5 διατίθειο κάθε Πέμπτη για να εκδικάζει τα ασφαλιστι­κά μέτρα κατά των προγραμμάτων πλειστηριασμών των τραπεζών, ίο κτίριο αυτό πλέον δεν επαρκεί και διατίθεται επιπλέον το κτίριο 4 γνωστό ως ηροκάτ της σχολής ευελπίδων για να εκδικάζονται οι αι­τήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά των προγραμμάτων πλειστηρια­σμών. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τις αίθουσες που διατίθε­νται για να σημειώνονται οι προσημειώσεις τότε πλέον δεν μιλάμε για δικαστήρια αλλά για πλειστηριοδικεία ή τραπεζοδικεία. Πανελλαδι­κά σε όλα τα πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία της χώρας το 75% με; 80% των πινακίων είτε για κατασχέσεις είτε για προγράμματα πλει­στηριασμών αφορούν αιτήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων.

Για πρώτη φορά τη τελευταία 10ετία ακόμα και τις εορταστικές η­μέρες των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και Πάσχα εκδικαζόντουσαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια και ατυχείς δανειολήπτες κινδύνευαν μέσα στις εορταστικές ημέρες να χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Είναι προφανές από τα παραπάνω στοιχεία που παραθέσαμε ότι παρά το γεγονός ότι οι μακροοικονομι­κοί δείκτες της οικονομίας εμφανίζονται να ευημερούν τα μικροοικο­νομικά μεγέθη σε επίπεδο νοικοκυριού και μικρομεσαίας επιχείρη­σης εμφανίζουν σοβαρότατα πρόβλημα μέχρι σημείου αδιεξόδου. Πρέπει άμεσα να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα τόσο σε επίπεδο πο­λιτικών αποφάσεων όσο και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής και προστασίας του καταναλωτή - δανειολήπτη προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση που αυτή τη στιγμή τείνει ασύδοτη σε διαφορετική περί­πτωση οδηγούμαστε σε κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα που εί­ναι απόλυτα σίγουρο ότι θα επηρεάσουν και το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το ερώτημα που προκύπτει βασανιστικό είναι: το πολιτικό σύ­στημα της χώρας υπό την παρούσα μορφή και δομή του έχει τη δυ­νατότητα να συγκρουστεί με το τραπεζικό καρτέλ και να επιβάλει τις έννοιες της ευνομίας της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου