Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008


«Περίπου 400.000 νοικοκυριά καθυστε­ρούν έως 3 δόσεις των δανείων τους. Άλλα 120.000 νοικοκυριά δεν πληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ 30.000 στεγαστικά δάνεια έχουν σταματήσει να ε­ξυπηρετούνται». Την ίδια στιγμή, τα πινά­κια στην Ευελπιδων έχουν βουλιάξει από τις αιτήσεις πλειστηριασμών, για την εκδί­καση των οποίων έχουν διατεθεί 4 κτίρια. Μιλάμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δα­νειοληπτών, Ευάγγελο Κρητικό

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ

Πώς χαρακτηρίζετε τις νέες ρυθ­μίσεις;


«Αποσπασματικές, ημιτελείς και δύσκολα εφαρμόσιμες στην πρά­ξη , με αποτέλεσμα το άρθρο 14 του Ν.3587/07 να παραμένει κενό γράμμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία δικαστική από­φαση ευνοϊκή υπέρ των δανειολη­πτών με βάση αυτό το άρθρο και το ίδιο προβλέπεται να συμβεί και στο καινούργιο σχέδιο νόμου που προ­ωθεί η κυβέρνηση για την προστα­σία των δανειοληπτών. Το αποτέ­λεσμα είναι να εκδίδονται χιλιάδες κατασχετήρια και να διενεργούνται πλειστηριασμοί ακόμα και για πο­σά των 250,1.000 ή1.700 ευρώ».

Πώς αξιολογείτε την αύξηση α­πό 10.000 σε 20.000 ευρώ του ο­ρίου οφειλών κάτω από το οποίο δεν μπορεί να γίνει πλειστηρια­σμός της μοναδικής κατοικίας;


«Είναι άνευ πρακτικής αξίας, ε­πειδή το περιεχόμενο του νόμου δεν αλλάζει, σε σχέση με το άρθρο .. 14 του Ν.3587/07 και θέτει τόσες πολλές σωρευτικές προϋποθέσεις, που έχει περισσότερα μειονεκτή­ματα παρά πλεονεκτήματα».

Τι προϋποθέσεις;


«Πρέπει ο μικροοφειλέτης εντός αυστηρής προθεσμίας 15 ημερών να ασκήσει ανακοπή, να προσφύ­γει δικαστικά για να αποδείξει το αυτονόητο, δηλαδή την αδυναμία του να πληρώσει, να μην έχει συ­ναινέσει στην εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης υπέρ της τράπε­ζας και τελικά να κερδίσει τα δικα­στήρια για να μη γίνει ο πλειστη­ριασμός».

Προστατεύεται τελικά ο μικρο- οφειλέτης;


«Αυτός είναι ο στόχος. Οταν ό­μως κάποιος επειδή οφείλει 1.500 ή 2.οοο ευρώ χάνει το σπίτι του, πώς είναι δυνατόν να εμπλακεί σε δαιδαλώδεις δικαστικούς αγώνες, για να σώσει την περιουσία του ξο­δεύοντας ποσά των 1.500 και 2.οοο ευρώ;».

Το χρονικό διάστημα που δίνε­ται στους δανειολήπτες να α­σκήσουν ανακοπή είναι αρκετό;


«Οχι μόνο δεν είναι αρκετό, αλ­λά δημιουργεί τεράστια προβλή­ματα, διότι είναι ελάχιστοι οι δα­νειολήπτες που προλαβαίνουν την παραπάνω προθεσμία, αλλά ταυ­τόχρονα έρχεται και σε αντίθεση με συγκεκριμένα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Που λέτε τι;


«Οτι κάποιος οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κα­τά της κατασχετήριας έκθεσης 15 μέρες μετά την κοινοποίησή της ή. να ασκήσει ανακοπή κατ' άρθρο 954 ίου σχετικού κώδικα τουλάχι­στον ς εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Προθεσμίες σαφώς ευνοϊκότερες για τον μικροοφειλέτη, επομένως κρίνεται απολύτως απαραίτητο το σχέδιο νόμου που έρχεται προς ψή­φιση στη Βουλή να αλλάξει στο συ­γκεκριμένο σημείο».

Οι δανειολήπτες χάνουν εύκολα τα ακίνητα τους;


«Δυστυχώς την τελευταία ΐ5ετία άλλαξαν χέρια και χάθηκαν χιλιά­δες ακίνητα και περιουσιακά στοι­χεία διά μέσου αδιαφανών διαδι­κασιών στους τόπους διεξαγωγής των πλειστηριασμών, όπου οργα­νωμένα κυκλώματα υφάρπαζαν περιουσίες, στην κυριολεξία αντί πινακίου φακής, ξεπλένοντας μαύρο χρήμα το οποίο προερχόταν από έκνομες ενέργειες».

Πως προκύπτει αυτό που λέτε;


«Σε όσες περιπτώσεις εξαναγκά­σαμε το ΣΔΟΕ διά εξωδίκου να πα­ραστεί σε πλειστηριασμούς και να ασκήσει τους απαραίτητους ελέγ­χους, αποκαλύφθηκαν κυκλώμα­τα στα οποία συμμετείχαν υπάλλη­λοι τραπεζών, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, άνθρωποι της νύχτας, "κοράκια" που με μηδενικές φορολογικές δη­λώσεις είχαν χτυπήσει και είχαν πάρει στους πλειστηριασμούς εκα­τοντάδες ακίνητα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Πόσοι δανειολήπτες αδυνατούν να πληρώσουν;


«Περίπου 400.000 νοικοκυριά· βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή καθυστερούν από ι έως 3 δόσεις. Αλλα 120.000 νοικοκυριά έχουν σταματήσει πλήρως να εξυπηρε­τούν πάσης μορφής δανειακές τους υποχρεώσεις και υπολογίζε­ται πως 30.000 στεγαστικά δά­νεια, της τελευταίας 5ετίας, έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται».

 Τι εκτιμάτε για το μέλλον;


«Οι αριθμοί αυτοί δύστυχώς θα αυξηθούν δραματικά, γιατί αρκε­τές χιλιάδες στεγαστικά δάνεια που έχουν ληφθεί με σταθερό επι­τόκιο, όταν αυτό μετατραπεί σε κυμαινόμενο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα υποστούν ένα πραγματικό επιτοκιακό σοκ».

Πόσα ακίνητα βγαίνουν τον χρό­νο σε πλειστηριασμό;


«Μόνο στο Ειρηνοδικείο Αθη­νών, όπου εκδικάζονται αιτήσεις για διαταγές πληρωμής για ποσά κάτω των 12.000 ευρώ ,το 2007 εκδόθηκαν πλέον των 25.οοο δια­ταγών πληρωμής και στο Πρωτοδι­κείο Αθηνών, όπου εκδικάζονται αιτήσεις για ποσά άνω των 12.000, το 2007 εκδόθηκαν πλέον των 12.οοο διαταγών πληρωμής».

Επομένως τα πράγματα είναι κρίσιμα.


«Στο κτίριο 5 εδώ και 1,5 χρόνο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα κατά των πλειστηριασμών. Επειδή τα πινάκια είναι πλημμυρι­σμένα από προγράμματα πλειστη­ριασμών και δεν επαρκούν οι αί­θουσες, η διοίκηση των δικαστη­ρίων διαθέτει και το κτίριο ίο και το κτίριο που είναι γνωστό ως προ- κάτ και μαζί με το κτίριο που διατί­θεται για τις προσημειώσεις, πρέ­πει πλέον να μιλάμε όχι για δικα­στήρια, αλλά για πλειστηριοδι- κεία-τραπεζοδικεία».

Οι πολίτες είναι ανίσχυροι απέναντι στις Τράπεζες;


«Ο μικροοφειλέτης είναι πραγ­ματικά ανίσχυρος στο να υπερα­σπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις διαθέσεις του τραπεζικού καρ­τέλ, το οποίο διαθέτει άφθονα οι­κονομικά μέσα, όταν ο ίδιος αδυ­νατεί στοιχειωδώς να καλύψει τα έ­ξοδα ενός δικαστικού παράβολου».

Τι συστήνετε σε όσους κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους;


«Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κι όταν διαπιστώνουν ότι δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν τις δό­σεις, να προβαίνουν σε επαναδια­πραγμάτευση των όρων δανεισμού μετηντράπεζα. Διαφορετικά, να α­ναζητήσουν και να διαπραγματευ­τούν με άλλη τράπεζα με τη μέθο­δο μεταφοράς υπολοίπου. Εάν κα­ταστεί ληξιπρόθεσμος, τότε να μη χάσουν προθεσμία και να ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα για να υπερα­σπιστούν τα δικαιώματα τους». >


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου