Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

50.000 ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2007


Από την αρχή του χρόνου και μέχρι το τέλος Ιουλίου 2007, οι δικαστικοί επιμελητές είχαν επιδώσει 50.000 διαταγές πληρωμής και κατασχετήρια που αφορούν κινητή και ακίνητη περιουσία. Τα προγράμματα πλειστηριασμών ξεκίνησαν και πάλι στα τέλη Σεπτεμβρίου (είχαν ανασταλεί λόγω εκλογών) και παρατηρείται αύξηση 5%. Αλλά και οι ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι το τελευ­ταίο εξάμηνο υπάρχει άνοδος στις κατασχέσεις επαγ­γελματικών χώρων και κατοικιών. Είναι χαρακτηριστικό όη μόνο το Ειρηνοδικείο της Αθή­νας είχε εκδώσει μέχρι το τέλος Ιουλίου περισσότερες από25.0ΟΟ,διαταγές πληρωμής και κατασχετήρια, για οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, ανα­φέρει στο «Εθνος» ο κ. Κρητικός. Οπως λέει: «Το Ιο εξάμηνο του έτους στην κυριολε- ξίακαταρρίφθηκαν όλα τα ρεκόρ από τότε που τηρούνται σχετικά στοιχεία ςκ αριθμό πλειστηριασμών και κατα­σχέσεων».

Οι αποφάσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις που εκδί­δονται απότό Ειρηνοδικεία αφορούν στη πλειονότητα τους χρέη από κκαταναλωτικά  δάνεια κσι πιστωτικές  κάρτες. Ανάλογες αποφάσεις για ποσά άνω των 12.000 ευρώ (στεγαστικά δάνεια) εκδίδουν τα Πρωτοδικεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Κρητι­κός (και τα οποία προέρχονται από δειγματοληπτικό έ­λεγχο στα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία όλης της χώρας): Το 2005 πλειστηριάστηκαν 45.000 ακίνη­τα και κινητά δηλαδή, σπίτια, οικόπεδα, αυτοκίνητα. Το 2006 εκδόθηκαν από τα αρμόδια δικαστήριο 55.000 διαταγές πληρωμής για κινητά και ακίνητα πε­ριουσιακά στοιχεία.

Φέτος, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2007, είχαν ήδη κοι­νοποιηθεί 50.000 διαταγές πληρωμής, κατασχετήρια και προγράμματα πλειστηριασμών, που αφορούν κι­νητή και ακίνητη περιουσία. Και στο σύνολο του έτους εκπμάται ότι ο αριθμός θα προσεγγίσει τις 100.000 διαταγές πληρωμής. Στατιστικά το 30% αυτών των πε­ριουσιακών στοιχείων θα βγουν τελικά στο «σφυρί». Ενώ σημανπκός είναι και ο αριθμός αυτών που οι ι­διοκτήτες τους θα τα πουλήσουν αναγκαστικά. Πανελλαδικά σε όλα τα πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία της χώρας το 75% των πινακίων για κατασχέσεις και προγράμματα πλειστηριασμών αφορούν αιτήσεις τρα- πεζΙκών ιδρυμάτων, σημειώνει ο κ. Κρητικός. Οπως λέει, το 2006 είχαν εκδοθεί από το Ειρηνοδικείο Αθή­νας περί τις 27.000 κατασχετήρια και διαταγές πλη­ρωμής, ενώ φέτος το ίδιο δικαστήριο έχει ήδη εκδώ­σει 25.450 παρόμοιες αποφάσεις. Ιτην κτηματομεσιτική αγορά είναι κοινό μυσπκό όη την τελευταία 2ετία χιλιάδες ακίνητα «πωλούνται αναγκα­στικά». Δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται να τα πουλήσουν για να τα„. σώσουναπό τον πλειστηριασμό και για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου