Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο ΧΡ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


Του Γιάννη Συμεωνίδη

Στα επίπεδα συμπάθειας του... Αδόλφου Χίτλερ κι­νούνται αυτήν την περίο­δο οι τράπεζες. Η κυβέρ­νηση έχει γίνει αποδέκτης της κοι­νωνικής κατακραυγής σε βάρος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παίρνει μέτρα, όχι μόνο στον καθα­ρά οικονομικό τομέα, αλλά και σε αυτόν της ασφαλείας

Ήδη, αυτήν την εβδομάδα, ο αναπλη­ρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ανακοίνωσε αυστη­ρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία υποχρε­ώνονται να λάβουν οι τράπεζες μέσα σε διάστημα εννιά μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβάλλονται κυρώσεις, οι οποίες θα κυμαίνονται από χρηματι­κό πρόστιμο μέχρι σφράγισμα του υπο­καταστήματος που δεν τηρεί κάποιους στοιχειώδεις κανόνες. Η αυστηρότητα, μάλιστα, των μέτρων φτάνει μέχρι την επιβολή του κλεισίματος καταστήματος που έχει ληστευθεί τρεις φορές! Οι τρά­πεζες, ανάμεσα σε άλλα, καλούνται να εγκαταστήσουν ψηφιακό σύστημα κα­ταγραφής όλων των κινήσεων, σιωπη­ρό σύστημα συναγερμού, περιστρεφό­μενες πόρτες με αλεξίσφαιρα τζάμια, «χρωμοπαγίδες» στα ΑΤΜ, ενώ την ίδια ώρα οι πελάτες πρέπει να είναι εφοδια­σμένοι με κάρτα πρόσβασης ή να κά­νουν χρήση, για την είσοδο τους, ειδι­κού κουμπιού.
            .
«Ασπιρίνες»

Από την πλευρά του, πάντως, ο πρόε­δρος της Ένωσης Δανειοληπτών Ελλά­δος, Βαγγέλης Κρητικός, υποστηρίζει, μιλώντας στην «Α», πως με ασπιρίνες δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο: «Η όξυνση των ληστειών, που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, α­ντικατοπτρίζει μια οξυμμένη κοινωνική πραγματικότητα, αφού μια σημαντική μερίδα κόσμου βρίσκεται σε απελπισία για το μέλλον του. Αυτή είναι η δεξαμε­νή από την οποία προκύπτουν οι λη­στές. Επομένως, πρώτα και κυρία, πρέ­πει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κοι­νωνική πραγματικότητα, γιατί όσα μέ­τρα καταστολής και αν λάβουμε, αυτά δεν θα σταματήσουν την αύξηση της εγκληματικότητας».
Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με καταναλωτικές οργανώσεις, οι τράπεζες εμφανίζεται να «παίζουν» με χα επιτόκια, χρησιμοποιώντας το ακριβότερο τη δεδομένη χρονική πε­ρίοδο (είτε το EURIBOR είτε της Ευ­ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), ανα­γράφοντας, μάλιστα, αυτόν τον όρο στα «ψιλά» των συμβάσεων» Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας. ο οποίος έχει γίνει γνώστης πολλών κα­ταγγελιών από δανειολήπτες για μτ. α­ναπροσαρμογή των κυμαινόμενων επι­τοκίων, έχει τονίσει πως τα πιστωτικά ι­δρύματα δεν μείωσαν τα επιτόκια από το 2003 και μετά, με βάση τη διακύμαν­ση των παρεμβατικών επιτοκίων της ΕΚΤ, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εισπράττονται, καταχρηστικά; υψη­λοί τόκοι. Επιπλέον, ο υπουργός Ανά­πτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, υπο­γράμμισε πως η κυβέρνηση έχει στείλει ξεκάθαρα μηνύματα στις τράπεζες, όχι μόνο φραστικά, αλλά και επί της ουσίας, προσθέτοντας, με νόημα, πως «αν χρει­αστεί, θα είμαστε ακόμη περισσότερο α­ποφασιστικοί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον κ. Κρητικό, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο το τραπεζικό σύστημα αντιμε­τωπίζει με αυθαίρετο τρόπο όλους τους τομείς της συναλλαγής του με την κοι­νωνία και την οικονομία. «Οι τράπεζες κλείνουν οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο δάνειο, χωρίς να δείχνουν καμία ανο­χή. Οι πλειστηριασμοί συνεχίζο­νται, ακόμια και σε βάρος πολύτε­κνων οικογενειών ή οικογενειών που είναι αποδεδειγμένα, και σε γνώση της εκάστοτε τράπεζας, α­νήμποροι να πληρώσουν γιατί, για παράδειγμα, έχουν κάποι­ους μήνες να πληρωθούν ατιό την εργασία τους», σημειώνει ο κ. Κρητικός.

«Αμφίβολη ηθική»

Όπως είχε γράψει, άλλω­στε, η «Α» και σε παλαιό­τερο φύλλο της, οι πλειστηριασμοί συνεχίζονταν ακόμη και παραμονές Χρι­στουγέννων, ενώ σύμφω­να με τις προβλέψεις του κ. Κρητικού, οι κατασχέ­σεις θα αυξηθούν, με δι­ψήφιο νούμερο, το 2009. Είναι χαρακτηριστικό, ε­πίσης, ότι το 40% των νοικοκυριών δυσκολεύε­ται να αποπληρώσει τις δό­σεις του. Επίσης, αντί να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας, οι τράπεζες ακολουθούν μια αντίθετη συμπεριφο­ρά. «Οιμικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους, είναι αποκλεισμένες από οποιαδήποτε τραπεζική ενίσχυση. Όσον αφορά, μάλιστα, το ΤΕΜΠΜΕ, καταστρατηγούν κάθε έννοια ηθικής. Πηγαίνει ο μικροεπιχειρηματίας στην τράπεζά του για να λάβει δάνειο, του το εγκρίνει, αλλά δεν του δίνει τα χρήμα­τα. Τα κρατά για να ξεχρεώσει προηγούμενα δάνειά του. Γι' αυτό και έχει νεκρώ­σει η αγο­ρά», καταλή­γει ο κ. Κρητικός.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου