Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ !!!


«Το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πρέπει να παραδεχτούμε ότι προστατεύει αποτελεσματικά και πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών»

Γράφει ο Ευάγγελος Κρητικός πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων προστασίας πολιτών - δανειολυπτών - καταναλωτών.
 
Tο πολϋαναμενόμενο εδώ και περίπου ένα χρόνο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμέ­νων νοικοκυριών, αποδει­κνύεται κατώτερο των προσδοκιών και των ελπίδων αλλά και των συνθηκών και τών περιστάσε­ων που επικρατούν ςτη κοινωνία και στην οικονομία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που κατατέθηκε, έχει ήδη ξεπεραστεί από τη δυναμική της κρίσης και το μέγεθος των προ­βλημάτων που αυτή έχει δημιουρ­γήσει. Από μία προ­σεκτική μελέτη και ανά­λυση, δυστυχώς αποδει­κνύεται ότι λειτουργεί σαν Δούρειος Ίππος που επιτρέπει στο τραπεζικό σύστημα να λεηλατήσει την ακίνητη περιουσία των ελληνικών νοικοκυ­ριών. Μία ακίνητη περι­ουσία που μέχρι σήμερα ύστερα από κοπιώδεις προσπάθειες και αγώνα δικαστικό και εξωδικαστι- κό των δανειοληπτών προστατευόταν από ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας βασισμένο στη νομοθεσία και στη δημιουργηθείσα νομολο­γία Πλέον συγκεκριμένα: α)' το νομοσχέδιο θα αρχίσει να ισχύει 4 μήνες μετά την ψήφιση του, δηλαδή τέλη του 2010 με αρχές του 2011, γεγονός ακατα­νόητο, β) προβλέπει μία δαιδαλώδη δικαστική και εξωδικαστική διαδικασία πολυέξοδη όπου δίνεται ακόμα και η δυνατότητα εφέσεως και αναιρέσεως, δικαίωμα που ασφαλώς  θα ασκηθεί από την ισχυ­ρότερη πλευρά που στη προκειμένη περίπτωση είναι οι τράπεζες, γ) νομι­μοποιεί πλήρως όλες τις παράνομες απαιτήσεις και καταχρηστικές χρεώ­σεις των τραπεζών όπως αυτές έχουν κατα γραφεί από εκατοντάδες δικαστι­κές αποφάσεις, δ) επιτρέ­πει τη ρευστοποίηση και τον εκπλειστηριασμό του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιούσιας πέραν της πρώτης κατοι­κίας που προστατεύεται κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και όρους, ε) για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία θα πρέπει ο δανειολήπτης να αποπληρώσει οφειλές του μέχρι του ύψους, του 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας του όπως αυτή θα προσδιοριστεί με δικαστική απόφαση. Δηλαδή, όλοι οι μικροοφειλέτες με βάση τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για να μη χάσουν τη πρώτη κατοικία τους θα κληθούν να πληρώσουν το 100% των οφειλών τους. ΑΥΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;;;;;;, ζ) ένα από τα αρθρα του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι εγγυητές δεν απαλλάσσονται από την πληρωμή των οφειλών των πρωτοφειλετών που έχουν εγγυηθεί ακόμα και στη περίπτωση που ο 'πρωτοφειλέτης απαλλα­χθεί από την πληρωμή των οφειλών υπαγόμενος στις διατάξεις του νομο­σχεδίου. Είναι γνωστό σε όλους ότι στις περισσό­τερες των περιπτώσεων ο σύζυγος έχει εγγυηθεί για τη σύζυγο και το αντί­θετο, οι γονείς για τα παιδιά, οι συγγενείς για τους συγγενείς κ.λ.π. οπότε λοιπόν ποιο το όφελος;; ποιος κοροϊδεύ­ει ποιον;; η) ευτελισμός.....
προσωπικότητας, τα άρθρα του νομοσχεδίου  προβλέπουν έλεγχο, τι ακίνητα είχε ο δανειολή­πτης την τελευ­ταία 5ετία, αν αυτά πουλήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν, τι εισοδήματα έχουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δηλαδή η μητέρα, τα παιδιά κ.λ.π και δίνεται ακόμα η δυνατότητα να ζητηθεί εισαγγε­λική παρέμβαση για πρόσθετα στοιχεία από τον εργοδότη του δανειολήπτη, από τον οικονομικό έφορο κ.λ.π και όλα αυτά σε δημόσια ακροαματική διαδικασία, θ) για τα στεγαστικά δάνεια προβλέπεται ότι από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση υπαγωγής και μέχρι την εκδίκαση της υποθέσεως θά πρέπει ο δανειολήπτης να πλη­ρώνει τις τρέχουσες δόσεις του στεγαστικού του δανείου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα εισαχθεί η υπόθεση προς συζήτηση στο αρμό­διο δικαστήριο. Διατυπώ­νεται το ερώτημα πως ένα άνεργος που πριν δεν μπορούσε να πληρώ­νει τις δόσεις του, τώρα θα μπορεί, πως ένα μικροεπαγγελματίας που έκλεισε η επιχείρηση του και δεν μπορούσε να πλη­ρώνει τις δόσεις του τώρα θα μπορεί; ι) "προ­βλέπεται ότι ανά 8 ή 9 μήνες δίνεται η δυνατό­τητα από πλευράς των τραπεζών να ζητηθεί επα­νέλεγχος της οικονομι­κής δυνατότητας του οφειλέτη, δηλαδή αν έχουμε ένα ημιαπασχολούμενο δανειολήπτη με μηνιαία εισοδήματα της τάξεως των 300 έως 400 ευρώ και ο ίδιος αυτός  δανειολήπτης έχει τη μεγαλειώδη τύχη να γίνει πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με το και­νούργιο εργασιακό νομο­σχέδιο της κυβέρνησης οι μηνιαίες απολαβές του φτάσουν το ιλιγγιώδες ποσό του βασικού μισθού δηλαδή των 580 ευρώ τότε οι τράπεζες διατη­ρούν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση της υποθέσεως προκειμέ­νου ο δανειολήπτης να πληρώσει ή μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των οφειλών του. Συμπερασματικά, πραγ­ματικά το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικο­κυριά πρέπει να παραδε­χτούμε ότι προστατεύει αποτελεσματικά και πλή­ρως τα συμφέροντα των τραπεζών!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου