Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ


Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: στις 150.000 εκτιμάται ότι θα φτάσουν πα­νελλαδικά το 2008 οι αιτήσεις των τρα­πεζών για κατασχέσεις ακινήτων και πλειστηριασμούς για χρέη προς τις τράπεζες. Τις 200.000 έω5 250.000 εκτιμά­ται ότι θα φτάσουν τη διετία 2011 -2012. Ακόμη, 20.000 στεγαστικά δάνεια είτε θα σταματήσουν να πληρώνονται είτε θα καθυστερούν, ενώ το φάσμα της κατάσχεσης αντιμετωπίζουν 400.000 νοι­κοκυριά. Την εικόνα αυτή μεταφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Καταναλωτών και Δανειοληπτών, Ευάγγελος Κρητικός, ο οποίος ζητεί: «Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ»

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ

Εχουμε σημαντική αύξηση των αιτήσεων κατασχέσεων;

«Πράγματι. Είναι ένα φαινόμενο που την τελευταία τετραετία δίνει αυξανόμενους ρυθμούς, με αποτέ­λεσμα το 2006-2007 να έχουμε αύ­ξηση που προσεγγίζει το 25%».
Πόσες αιτήσεις για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς έχουν κα­τατεθεί;

«Το 2007 οι αιτήσεις κατασχέσε­ων και πλειστηριασμών σε όλα ταΕιρηνοδικεία της χώρας έφτασαν τις 120.000. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών κατατέθηκαν 40.000 αι­τήσεις πλειστηριασμών. Σημειωτέ­ον ότι στα Ειρηνοδικεία κατατίθε­νται αιτήσεις για χρέη μέχρι 12.000 ευρώ. Επομένως, τα υπόλοιπα α­φορούν πιστωτικές κάρτες, κατα­ναλωτικά δάνεια, ανοικτά δάνεια και δάνεια αυτοκινήτων».

 Πόσα από αυτά βγαίνουν τελικά στο σφυρί;

«Από κινητή και ακίνητη περι­ουσία το 30% έως 35% φτάνει στον πλειστηριασμό. Φτάνει δη­λαδή μέχρι τέλους η διαδικασία».

Ποιοι είναι οι λόγοι της όξυνσης του προβλήματος;

«Τρεις είναι οι λόγοι, α) Οι οικο­γενειακοί προϋπολογισμοί αρχί­ζουν να μην αντέχουν στην παρα­τεταμένη επιβάρυνση των δόσε­ων λόγω των οκτώ αυξήσεων που σημειώθηκαν το 2005-2007 του παραβατικού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
β) Το γεγονός της αύξησης του κόστους ζωής, .διότι όταν ο πλη­θωρισμός τρέχει ανεπίσημα με 5% και οι αυξήσεις των μισθών εί­ναι στο 2%, αυτό σημαίνει ότι έ­χουμε ένα μείον 9% στο διαθέσι­μο οικογενειακό εισόδημα.
γ) Η ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις που επιφέρει μεγάλη ρευστότητα στους μισθούς».

Η μεταβολή των επιτοκίων από σταθερά σε κυμαινόμενα δεν ευ­θύνεται;

«Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος. Τα στεγαστικά δάνεια που χορη­γήθηκαν το 2οο4, το 2005 και το 2006 με πολύ χαμηλά επιτόκια, για λόγους διεύρυνσης του μερι­δίου της αγοράς των τραπεζών με σταθερό επιτόκιο, μεταβάλλονται σταδιακά σε κυμαινόμενο. Αυτό δημιουργεί επιτοκιακό σοκ στους προϋπολογισμούς διότι από τη μια στιγμή στην άλλη τα νοικοκυ­ριά πρέπει να αφόμοιώσσυν το σύνολο των οκτώ αυξήσεων των επιτοκίων που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Οι προσφυγές στα δικαστήρια τι εξέλιξη έχουν;

«Συνήθως 8 στις ίο περιπτώσεις δικαιώνονται. Τα δικαστήρια α­κυρώνουν τις διαταγές πληρωμής επειδή κρίνονται πολλά ποσά κα­ταχρηστικά και παράνομα και ε­πειδή οι τράπεζες δεν εφαρμό­ζουν την κείμενη νομοθεσία».

Ο κ. Γκαργκάνας όμως σας δια­ψεύδει. Είπε ότι μόνο το 4,5% των δανείων δεν εξυπηρετού­νται κανονικά.

«Ο κ. Γκαργκάνας βρίσκεται ε­κτεθειμένος με τα στοιχεία που δίνει. Τον καλούμε κι εκείνον και την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών να ανοίξουν τα αρχεία τους και να τα διαθέσουν προς έρευνα στην
Επιτροπή Οικονομικών της Βου­λής. Διότι εμείς μιλάμε με αδιά­ψευστα στοιχεία.- Οταν στο Πρω­τοδικείο Αθηνών κατατέθηκαν πέρσι 17.000 αιτήσεις για ποσά ά­νω των ΐ2.οοο ευρώ, αφορούσαν επομένως ακίνητη περιουσία».

Τι περιμένετε για το 2008;

«Αν συνεχιστούν οι τάσεις που εμφανίστηκαν στην αρχή του 2008, υπάρχει φόβος ότι πανελ­λαδικά ίσως να φτάσουμε τις 150.000 αιτήσεις για κατασχέ­σεις και πλειστηριασμούς. Εκτι­μούμε επίσης ότι περίπου 20.000 στεγαστικά δάνεια είτε ■ θα σταματήσουν να πληρώνονται είτε θα καθυστερούν από μία έως τρεις δόσεις. Αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, την διετία 2011-2012 θα έχουμε 200.000 έ­ως 250.000 αιτήσεις για κατα­σχέσεις και πλειστηριασμούς».

Οι εγκλωβισμένοι δανειολήπτες ποιοι είναι;

«Δύο είναι οι γενιές των εγκλω­βισμένων: η πρώτη γενιά με τα περίφημα πανωτόκια, οι οποίοι ή­ταν κυρίως μικροεπιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες και αγρότες.
Η δεύτερη γενιά των εγκλωβι­σμένων προσδιορίζεται από το 2000 μέχρι σήμερα και αφορά κυρίως στεγαστική και Κατανα­λωτική πίστη, διότι χάθηκαν λό­γω της κατάρρευσης του Χρημα­τιστηρίου δεκάδες δισ. αποταμι­εύσεων. Τότε, για να μην καταρ­ρεύσει η αγορά,
απελευθερώθη­καν τα όρια της καταναλωτικής πίστης κι έτσι τα ελληνικά νοικο­κυριά ωθήθηκαν στον δανεισμό και στην υπερχρέωση».

Ηλικιακά πού ανήκουν;

«Είναι νέοι, 25 έως 45 ετών, που παίρνουν δάνεια είτε για να εξοφλήσουν άλλες οφειλές είτε στην τίροσπάθειά τους να συ­μπληρώσουν τον ελλειμματικό τους προϋπολογισμό, δηλαδή για λόγους επιβίωσης».

Τι προτείνετε για τον έλεγχο αυ­τής της κατάστασης;

«Αμεσα ριζοσπαστικά μέτρα, τόσο σε επίπεδο πολιτικών απο­φάσεων όσο και σε επίπεδο κα­θημερινής πρακτικής και προ­στασίας του καταναλωτή-δανειο- λήπτη από την Πολιτεία, προκει­μένου να ελεγχθεί η κατάσταση που είναι ασύδοτη. Αλλιώς, οδη­γούμαστε σε κοινωνικά και οικο­νομικά αδιέξοδα. Το όλο θέμα πρέπει να πάει στη Βουλή, προ­κειμένου να λυθεί τελεσίδικα και οριστικά, ενσωματώνοντας στον ' υπό ψήφιση καινούργιο νόμο τη νομολογία που έχει δημιουργη­θεί διά μέσου σημαντικών δικα­στικών αποφάσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου