Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η «δαμόκλειος σπάθη» των κατασχέ­σεων αιωρείται στην αγορά ακινή­των. Οι ειδικοί της κτηματαγοράς ε­κτιμούν ότι φέτος θα κινηθούν σε uL ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει σε έ­ρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία καταγράφονται τάσεις και προσδοκίες της κτηματα­γοράς για το δεύτερο εξάμηνο του 2007.
Ειδικότερα, ο ένας στους δύο ή πο­σοστό 46% προβλέπει ότι ο αριθμός των κατασχέσεων θα αυξηθεί σημα­ντικά σε σχέση με πέρυσι.
Στη μελέτη αναφέρονται ακόμη οι απαντήσεις ανθρώπων της αγοράς σε κρίσιμα ερώτημα οπως είναι οι τι­μές των ακινήτων. Διεξοδικά ανα­λύεται το ενδεχόμενο «φούσκας» στην κτηματαγορά, το οποίο όμως δεν φαίνεται υπαρισό από τους ειδι­κούς.
Το κρίσιμο σημείο της έρευνας εί­ναι επίσης όπ οι τιμές παραμένουν στα­θερές, παρότι υπάρχει προσφορά α­κινήτων στην εγχώρια αγορά.
Πιο αναλυτικά, στο ερώτημα «πώς αναμένετε να διαμορφωθούν οι πω­λήσεις κατοικιών στο δεύτερο εξά­μηνο;», προκύπτει ότι το 32,6% των ε­ρωτηθέντων προσδοκούν υψηλότερες πωλήσεις κατοικιών.
Αντίθετα το 34,8% εκτιμούν οτι θα κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το υπόλοιπο 32,6% πιστεύουν ότι οι πωλήσεις κατοικιών θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα.


Στο ερώτημα «πού αναμένετε να δια­μορφωθούν οι τιμές πώλησης των κα­τοικιών;», οι συμμετέχοντες απάντη­σαν σε ποσοστό 63% ότι θα παραμεί­νουν σταθερές. Μόνο οι δύο στους δέ­κα (19,6%) αναμένουν αύξηση των τι­μών των ακινήτων το δεύτερο εξάμη­νο του 2007. Με βάση την έρευνα οι τιμές των ακινήτων σε σημανπκό βαθ- }ΐό συντηρούνται από τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των στεγαστικών δανείων και των χαμηλών επιτοκίων.
Οι άνθρωποι της κτηματαγοράς βά­ζουν εν μέρει τέλος στα σενάρια περί «φούσκας» στα ακίνητα. Σε ποσοστό 58,7% ισχυρίζονται ότι οι τρέχουσες τι­μές των κατοικιών δεν δημιουργούν «φούσκα».
Τέλος, να σημειωθεί ότι ο γενικός δείκτης της κτηματαγοράς υποχώρη­σε οτο επίπεδο των 43,85 μονάδων έ­ναντι 46,5 μονάδων που ήταν στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο δείκτης εμπιστοσύνης κατοικιών σημείωσε- πτώση κατά 1,84 περίπου μονάδες και διαμορφώθηκε σης 42,7 από 44,54 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου