Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ... ΔΥΣΟΙΩΝΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΑΥΡΙΑΝΗ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕ. 2007


Άρθρο του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)
 
Tο τέλος ίων εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 παρά τις πλούσιες προεκλογικές υποσχέσεις και παροχές Βρίσκει την καθημερινότητα, αλλά και την επιβίωση του μέσου Ελληνα πολίτη και του μέσου ελληνικού νοικοκυριού στο πιο δύσκολο σημείο, ίσως σε σημείο καμπής της τελευ­ταίας 20ετίας. Ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, στην οικονο­μική κοινωνική και πολιτική πραγμα­τικότητα τα πάσης φύσεως καρτέλ δεν είχαν τόση δύναμη ισχύ και επιρροή. Τα καρτέλ του γάλακτος, των καυσί­μων, των super market και υπέρ mar­ket, των πολυκαταστημάτων, των τρα­πεζών, των μεγαλοεργολάβων του δημόσιου τομέα που διασπαθίζουν και νέμονται τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, των μεγαλοξενοδόχων που με την πλήρη ανοχή και συνενοχή της κυβέρνησης δημιουρ­γούν μονοπώλια στον τομέα του του­ρισμού οδηγώντας στο κλείσιμο και στο μαρασμό χιλιάδες μικρομεσαίες οικογενειακές τουριστικές επιχειρή­σεις ασκούν την πραγματική εξουσία στον τόπο και εν πολλοίς καθορίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και πο­λιτικές εξελίξεις. Ποτέ άλλοτε η πολιτική εξουσία στην νεότερη ελληνική ιστορία δεν ήταν τόσο αδύναμη απέναντι στα οργανωμένα συμφέροντα της αγοράς. Είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ελεύθερη αγορά και ανάμεσα στην ασύδοτη αγορά. Στην Ελλάδα του σήμερα μεγάλες μάζες πληθυσμού περιθωριοποιούνται οικονομικά και κοινωνικά. Το 22% του πληθυσμού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής ένωσης ζει κά­τω από το όριο της φτώχιας. Οι ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται γύρω από το όριο της φτώχιας είναι είτε οι άνεργοι είτε ο; συνταξιούχοι είτε οι μικροεπαγγελματίες είτε οι μερικής απασχόλησης εργαζόμενοι. Το εκρηκτικό μείγμα της γενικότερης οικονομικής ύφεσης των μέχρι σήμερα αλλεπάλληλων αυξήσεων των επιτοκίων και μίας μελλοντικής αύξησης των επιτοκίων έστω και κατά 0,25% κινδυνεύει να δημιουργήσει στη χώ­ρα ένα πρωτόγνωρο κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, την ύπαρξη και δημιουργία εργαζόμενων πολιτών που θα-βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας. Στην περίπτωση που τα παραπάνω επιβεβαιωθούν το ποσο­στό της φτώχιας στην χώρα μας θα εκτιναχθεί περίπου στο 27 %. Πέραν όλων των άλλων-τη μεγαλύτερη ευθύνη στη δημιουργία της παραπάνω σκληρής πραγματικότητας την έχει το τραπεζικό καρτέλ το οποίο πραγμα­τοποιεί υπερκέρδη μαμούθ που κυμαίνονται από 50% και φτάνουν μέχρι και 513% μεγέθη πρωτόγνωρα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Yπερκέρδη τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν προέρχο­νται είτε από παραγωγικές είτε από αναπτυξιακές δραστηριότητες αλ­λά δυστυχώς από παρασιτικές όπως προκύπτει από τη μελέτη και ανάγνω­ση των ισολογισμών των τραπεζών , σύμφωνα με τους οποίους το μεγα­λύτερο μέρος των κερδών προέρχεται είτε από προμήθειες είτε από τό­κους. Οι οδυνηρές συνέπειες των ανωτέρων αθέμιτων πρακτικών και με­θοδεύσεων του τραπεζικού καρτέλ έχουν οδηγήσει σε αποσάθρωση και αποστέωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας. Η άρνηση χρηματοδοτήσεως και στηρίξεως κατά πάγια τακτική των τραπεζικών ιδρυ­μάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσέων τα οποία αρνούνται να αναλά­βουν το επιχειρηματικό ρίσκο που τους αναλογεί αλλά και τις ευθύνες τους απέναντι στους Ελληνες καταθέτες τα χρήματα των οποίων διαχειρί­ζονται έχει σαν αποτέλεσμα είτε το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επι­χειρήσεων, οι οποίες την τελευταία 20ετία υπολογίζονται περίπου σε 350.000 είτε την μετανάστευσή τους στο εξωτερικό κυρίως στις βαλκανι­κές χώρες όπου στην κυριολεξία τροφοδοτούν την ανάπτυξη των χωρών αυτών και δίνουν οξυγόνο στην οικονομία τους είτε κατ' αυτό τον τρόπο μειώνεται η ανταγωνιστικότητα τους με αποτέλεσμα το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που παρουσιάζει η χώρα μας το οποίο κάθε'χρόνο διευρύνεται με απελπιστικούς ρυθμούς και χωρίς ελπίδες ανάκαμψης. Τεράστιες είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις που δημιουργούνται, 170.000 ελληνικά νοι­κοκυριά αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν της πάσης φύσεως δανεια­κές τους υποχρεώσεις, 400.000 ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται στο κόκ­κινο δηλαδή καθυστερούν από 1 έως 3 δόσεις 30.000 στεγαστικά δάνεια της τελευταίες 5ετίας έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται, οι πλειστηρια­σμοί κινητής και ακίνητης περιουσίας εμφανίζουν μία πρωτοφανή έκρη­ξη και αύξηση καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών στη χώρα μας και που σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και ενδείξεις πιθανότατα σιο τέλος του 2008 πανελλαδικά να πλησιάσουν στο νούμερο των 70.000 πλειστη­ριασμών και κατασχέσεων. Το ελληνικό φαινόμενο των πλειστηριασμών είναι τόσο πρωτόγνωρο και πρωτοφανές που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον γκουρού της παγκόσμιας οικονομίας τον τέως διοικητή της ομοσπονδιακής τράπεζας Αμερικής Alan Gkrinspan, ο οποίος σε πρό­σφατες δηλώσεις του κατέταξε την  Ελλάδα και την Αμερική σαν τις δύο χώρες με τους περισσότερους πλειστηριασμούς στον κόσμο.
Γ ια να αποφευχθούν τα χειρότερα τα οποία με μαθηματική ακρίβεια έρχονται και μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τόσο μία πιθανολο­γούμενη κατάρρευση της καταναλωτικής πίστης όσο και η πλήρης απαξί­ωση της ελληνικής οικονομίας σαν ποσοστό επί του συνολικού ΑΕΠ της ευρωζώνης χρειάζονται άμεσα δραστικά μέτρα και χάραξη ριζοσπαστικής πολιτικής που προϋποθέτει όμως διάθεση για σύγκρουση με τα οργανω­μένα συμφέροντα και καρτέλ κάτι το οποίο δεν είναι σε θέση να πράξουν τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας της χώρας διότι έχουν χάσει την επαφή με την οικονομική καί κοινωνική πραγματικότητα, έχουν απαξιωθεί πολι­τικά καθότι δεν έχουν επιτύχει να ανανεώσουν το πολιτικό και στελεχια­κό τους δυναμικό από υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας.
 Μόνο μέσω μίας σύγκρουσης και ριζοσπαστικής πολιτικής είναι δυνατόν να επιτευχθεί μία εξισορρόπηση των καλών εννοούμενων συμφερόντων της κοινωνίας και της οικονομίας σε σχέση με τα οργανωμένα συμφέρο­ντα και καρτέλ που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση παραγω­γικών δυνάμεων της οικονομίας και της κοινωνίας πόυ θα συντελέσουν και θα δώσουν ώθηση σ£ μία καινούργια αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Βρισκόμαστε· σε μία μεταβατική περίοδο κοινωνικά, οικονομικά καί πολιτικά, ας ελπίσουμε προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο όπως όλα δείχνουν σήμερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου