Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΤΥΦΩΝΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ - ΑΥΡΙΑΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008Άρθρο του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)

Τo 2008, είναι αναμφίβολα μία από τις πλέον δύσκολες χρονιές μεταπολιτευτικά, τόσο για την ελληνική Οικονομία, όσο και για την: ελληνική κοινωνία συνολικά.Τα μηνύματα είναι δυσοίωνα, και αυτό συνάγεται τόσο από το διεθνές επιβαρημένο οικονομικό περιβάλ­λον που βρίσκεται εν μέσω ενός μίνι κραχ που σε πολλούς θυμίζει μέρες 1929, όσο και εν μέσω μίας ελληνικής Οικονομίας η οποία παρά τα αντιθέτως λεγόμενα και εν μέσω ενός εξόχως αντα­γωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, ση­μειώνει πραγματική καθίζηση σε όλους τους δείκτες της. Ενδεικτικό της καταστάσεως είναι η τε­ράστια ψαλίδα, ανάμεσα στις εισαγωγές και εξαγωγές η οποία συνεχώς διευρύνε­ται χωρίς βάσιμες και ουσιαστικές ελπί­δες αντιστροφής του φαινόμενου.Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, διογκώνεται με απελπιστικά ραγδαίους ρυθμούς, φθάνοντας περίπου τα 37 δις ευρώ το Νοέμβριο του 2007, έναντι 32 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006 και 24 δια ευρώ το 2005. Η σχέση εισαγωγών προς εξαγωγές είναι 4 προς Γ - 53 δισ.. ευρώ έναντι 15 δισ. ευρώ, πράγμα που αντικατοπτρίζει την πλήρη έν­δεια της ελληνικής οικονομίας.
  Οι επιπτώσεις σε επίπεδο μικροοικονομικών του μέσου ελληνικού νοικοκυριού και σε επίπεδο τιμών και καθημερινότητας, είναι καταλυ­τικές και δραματικές. Οι τιμές των βασικών προϊόντων υπολογίζεται ό­τι μέχρι το 2010, θα αυξηθούν από 20% έως 33%. Ενδεικτικό της κατάστασης και της εικόνας στην αγορά είναι ότι η τιμή του ψωμιού αυ­ξήθηκε κατά 14,9%, τα ζυμαρικά αυξήθηκαν κατά 21,3%, τα όσπρια 10,4%, ία είδη οικιακού εξοπλισμού κατά 11,3%, τα αυγά κατά 13,3%, το βούτυρο κατά 2^5%, τα τυριά κατά 10,6%, τα άλευρα κατά 27%, τα  λευκαντικά έως και 21%, τα δημητριακά έως και 22%; τα εμφιαλωμένα νερά έως και 18%, οι σοκολάτες έως και 15%, τα προϊόντα καθα­ρισμού έως και 11%, τα προϊόντα τομάτας έως και 9%, τα ελαιόλαδα έως και 8% , ο καφές έως και 5,5% κ.λ.π
Η χιονοστιβάδα των ανατιμήσεων των προϊόντων συνεχίζεται, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί ανήμπορη να αντιδράσει και ε­ντός του 2008 υπολογίζεται, ότι πλέον των 400 περίπου προϊόντων θα ανατιμηθούν εκ νέου κατά 15%, χαρτικά, σαπούνια, ζυμαρικά, κον­σέρβες κ.τ,λ
Κορυφαία απόδειξη της οικονομικής κάτω βόλτας, ο πληθωρισμός που έφτασε στο επίπεδο του 3,9% και θα παραμείνει ανησυχητικά υψηλός καϊ του οποίου οι επιπτώσεις στην ελληνική Οικο­νομία θά είναι έως και καταστροφικές. Την ίδια στιγμή το μέσο ελλη­νικό νοικοκυριό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την λαίλαπα των αυ­ξήσεων και των ανατιμήσεων, λαμβάνει από την κυβέρνηση αύξηση του μισθού του κατά 3% η οποίο πλέον υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό της αύξησης του πληθωρισμού. Την ίδια στιγμή είναι έκδηλος ο πανι­κός της κυβέρνησης, για την αισχροκέρδεια που παρατηρείται στην α-: γορά. Τα αρμόδια Υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιρρίπτουν τις ευθύνες το. ένα στο άλλο, καθώς από το Υπουργείο Οικονομίας, την άνοδο του πληθωρισμού την χρεώνουν στις ανατιμήσεις και την ακρίβεια που τρέ­χει στην αγορά, ενώ από το υπουργείο Ανάπτυξης η ακρίβεια αποδί­δεται σίην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, που δεν ανταποκρίνεται, στις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες . Η έλλειψη επαρκών ελεγκτικών μηχανισμών, δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση, μίας πλήρους εικόνας για τι συμβαίνει, αφήνοντας την αγο­ρά σε πραγματικές συνθήκες χάους.

 Μπορούμε μετά σιγουριάς να πούμε, ότι στην Ελλάδα, έχουμε μετα­βεί από το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς στο καθεστώς της ασύδο­της αγοράς, που κυριαρχείται και καθορίζεται, από τα πάσης φύσεως καρτέλ της ακρίβειας, των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων.
Τα καρτέλ των τραπεζών, του γάλακτος, της τσιμεντοβιομηχανίας, των Υπερ μάρκετ, των σούπερ μάρκετ, των πολυκαταστημάτων, ε­λέγχουν την αγορά και καθορίζουν πλέον ανεξέλεγκτα τις συνθήκες λειτουργίας της. Το πρόβλημα είναι πρωτεύοντος πολιτικό και δευτε­ρεύοντος θεσμικό. Για να ανατραπεί η παραπάνω κατάσταση, χρειάζε­ται μία στιβαρή πολιτική ηγεσία, αποφασισμένη να εφαρμόσει ριζο­σπαστική πολιτική και μέτρα και έτοιμη να συγκρουστεί με τα πάσης φύσεως καρτέλ, πράγμα το οποίο, όπως τουλάχιστον μας δείχνει η ε­μπειρία της τελευταίας 8ετίας; τα δύο κόμματα εξουσίας, δεν είναι ικα­νά να το πράξουν και γιατί δεν έχουν την τόλμη της επιβολής μίας ρι­ζοσπαστικής πολιτικής, αλλά και γιατί δεν διαθέτουν πλέον επαρκές και ικανό στελεχιακό δυναμικό.
Παράλληλα το πρόβλημα είναι και θεσμικό, διότι όλες οι εκ του νόμου θεσμικές αρχές που θα έπρεπε να επιβλέπουν, αλλά και να συν- δίαμορφώνουν τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και πλέον συ­γκεκριμένα ή τράπεζα Ελλάδος, ο συνήγορος τοϋ καταναλωτή, γενική γραμματεία καταναλωτή κ.τ,λ; - είτε υπολειτουργούν διότι δεν έχουν ε­παρκές στελεχιακό δυναμικό αλλά και μέσα, είτε χειραγωγούνται όπως η τράπεζα της Ελλάδος. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι δυ­στυχώς μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες να περιθωριοποιούνται κοινω­νικά και οικονομικά, το φαινόμενο αυτό, να προβλέπεται ότι θα εντα­θεί δραματικά στην επόμενη 5ειία και από μία κοινωνία 2/3 να μετα­βαίνουμε σε μία κοινωνία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου