Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΪΟΣ 2008

Άρθρο του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)

Eίναι τόσο ραγδαίες και καταλυτικές οι εξελίξεις στο τομέα της υ­περχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών και τόσο εκτός ελέγ­χου η πλημμυρίδα των αιτήσεων κατασχέσεων και πλειστηριασμών που κατακλύζουν τα πινάκια των ασφαλιστικών μέτρων των κατά τό­πους πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων της χώρας, που εξανάγκασε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και των πολιτικών φορέ­ων, να ασχοληθούν με το πρόβλημα και να προτείνουν μέτρα προς αντιμετώπιση του. Οι προτάσεις που κατατέ­θηκαν στην Βουλή, τόσο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά όσο και από τον Πρω­θυπουργό της χώρας κ. Κων/νο Καραμανλή, ο οποίος δυστυχώς εκ των πραγμάτων εξα­ναγκάστηκε να ασχοληθεί με το θέμα, κάτω υπό το Βάρος της κοινωνικής κατακραυγής, αλλά και της πίεσης των πολιτικών φορέων του συνόλου της αντιπολίτευσης κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και αν και εφό­σον ψηφιστούν και υλοποιηθούν σε νόμο του κράτους, θα δώσουν πραγματική ανάσα στις δεκάδες χιλιάδες υπερχρεωμένα ελλη­νικά νοικοκυριά, που στενάζουν κάτω από το Βάρος της τραπεζικής ασυδοσίας και αυ­θαιρεσίας, αλλά και θα εξυγιάνουν τα κυκλώματα, τόσο των εισπρα­κτικών εταιρειών, όσο και των επιτήδειων που λυμαίνονται τους πλειστηριασμούς. Παρά όμως πιθανότατα την αισιοδοξία που δη­μιούργησαν οι παραπάνω εξελίξεις, στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα και προβληματισμός, στο εάν η πολιτική ηγεσία ίου τόπου, στην σύγκρουση της με το τραπεζικό καρτέλ, θα μπορέσει να επικρατήσει και να εισαγάγει τις έννοιες της ευνομίας, της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου. Δυστυχώς όμως, οι εμπει­ρίες τόσο του απώτερου παρελθόντος, με την ψήφιση του άρθρου 12 Ν.2601/98, άρθρο 30 Ν.2789/2000, άρθρο 47 Ν.2873/2000, άρθρο 42 Ν.2912/2001 όσο και του πρόσφατου παρελθόντος και α­ναφερόμαστε στο άρθρο 39 Ν.3259/2004, καθώς και το άρθρο 14 Ν.3587/2007 απέτυχαν παταγωδώς στην πράξη, τα μεν 5 πρώτα να επιλύσουν οριστικά το μείζον θέμα των παράνομων και καταχρηστικών πανωτοκιών, που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία, τα τελευταία 28 χρόνια και το μεν τελευταίο, απέτυχε να προστατεύσει ουσια­στικά και αποτελεσματικά στην πράξη, την δεύτερη γενιά των εγκλω­βισμένων στο τραπεζικό σύστημα, που εστιάζονται στην καταναλωτι­κή και στεγαστική πίστη, οπό τις αυθαίρετες, καταχρηστικές και πα­ράνομες πρακτικές του τραπεζικού συστήματος. Σε όλες τις παραπά­νω περιπτώσεις η θέληση και τα συμφέροντα των μεγαλοτραπεζιτών, υπερίσχυσαν και επιβλήθηκαν επί της εκάστοτε, πολιτικής εξουσίας. Είναι χαρακτηριστικό του τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο, ότι σύμφωνα με καταγγελίες Βουλευτών, κάποια από τα παραπάνω νο­μοθετήματα, συντάχθηκαν και στάλθηκαν στο υπουργείο Οικονομί­ας και Οικονομικών από το fax μεγαλοτραπεζιτών. Εντύπωση προ­καλεί το γεγονός, των δηλώσεων του υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών κ. Αλογοσκούφη, σύμφωνα με τις οποίες τραπεζίτες του απεύθυναν τις σχετικές συστάσεις, προκειμένου, να αλλάξει ο τρό­πος διεξαγωγής των πλειστηριασμών, αλλά και το ότι πιθανολόγησε ότι «η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου Γεώρ­γιου που προφανώς προέρχεται μετά από συστάσεις τραπεζιτών με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο».

H παραπάνω κυνική ομολογία, φανερώνει και το πραγματικό μέ­γεθος του προβλήματος, ο υπεύθυνος υπουργός Οικονομίας και οικονομικών της χώρας από το 2004, ομολογεί ανερυθρίαστα, ότι βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις και επαφές, με το καρτέλ των ελληνικών τραπεζών, όταν την ίδια στιγμή αρνείται πεισματικά, από το 2004 να δεχθεί τόσο τους εκπροσώπους της Εθνικής Ομοσπονδίας προστασίας πολιτών, καταναλωτών, δανειοληπτών όσο και άλλων θεσμικών φορέων, όπως επιμελητήρια κτλ. για το συ­γκεκριμένο θέμα. Επίσης προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός, ότι παρά το ότι αποτελεί επίμονο αίτημα τουλάχιστον εδώ και μία 10ετία, της Εθνικής Ομοσπονδίας προστασίας πολιτών, καταναλω­τών, δανειοληπτών, να αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής των πλειστηρια­σμών και από τα κατά τόπους δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα να γίνεται στις κατά τόπους αρμόδιες οικονομικές εφορίες, όπου θα παρίσταται ο τοπικός έφορος μαζί με ένα εκπρόσωπο της υπηρεσί­ας ειδικών ελέγχων και όπου όσοι προσέρχονται για να λάβουν μέ­ρος στους πλειστηριασμούς, θα Προσκομίζουν τόσο τις φορολογικές τους δηλώσεις, όσο και
πιστοποιητικό καθαρότητας και προέλευσης χρημάτων, κατά αυτό τον τρόπο και το κύκλωμα των πλειστηρια­σμών θα εξυγιανθεί και το συστηματικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αποδεδειγμένα γίνεται, πλέον θα σταματήσει και το δημόσιο τα­μείο θα ενισχυθεί, από την φορολόγηση της παραπάνω διαφεύγου­σας φορολογητέας ύλης, με έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Παρά το γεγονός όμως όχι η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή υιοθε­τήθηκε και προτάθηκε από ·:ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ­σης, τι ίδια η κυβέρνηση επιμελώς απέφευγε να λάβει θέση και αντί αυτού πρότεινε να γίνονται οι πλειστηριασμοί στα Ειρηνοδικεία.!

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρούσα ανεξέλεγκτη κατά­σταση, πρέπει να ληφθούν άμεσα τα ακόλουθα νομοθετικά μέ­τρα: 1) να μην εκπλειστηριάζεται  η κύρια κατοικία ανεξαρτήτως ύ­ψους οφειλόμενου ποσού 2) να καθιερωθεί υποχρεωτικός τουλάχι­στον 3τής διακανονισμός στην καταναλωτική πίστη και δετής στην στεγαστική πίστη έτσι ώστε να διευκολύνεται ο δανειολήπτης που έ­χει δυσκολίες και να αποτρέπεται η κατάσχεση του ακινήτου 3) υπο­χρεωτική διεξαγωγή των πλειστηριασμών αποκλειστικά στις κατά τό­πους ΔΟΥ 4) να τεθούν οι εισπρακτικές εταιρείες υπό την άμεση ε­ποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης και της Τράπεζας της Ελλάδος 5) κατοχύρωση των δικαιωμάτων του εγγυητή 6) όσα ακίνητα βγαί­νουν στον πλειστηριασμό να εκπλειστηριάζοντας στην εμπορική τους αξία 7) να θεσμοθετηθούν βαρύτατες ποινές για την παραπλανητική διαφήμιση στις τράπεζες 8) να αυξηθεί το όριο των δόσεων για την καταγγελία συμβάσεως λόγω καθυστέρησης πληρωμών στους 6 μή­νες για την καταναλωτική πίστη και στους 10 για την στεγαστική 9) να τεθεί τέλος στα τοκογλυφικά επιτόκια των τραπεζών ιδίως στις πιστω­τικές κάρτες 10) να εισαχθεί και στην Ελλάδα η ατομική πτώχευση του καταναλωτή 11) προκειμένου να λυθεί τελεσίδικα και οριστικά το μείζον θέμα των παράνομων και καταχρηστικών πανοτοκίων να επε­κταθεί η ρύθμιση που ισχύει σήμερα) βλ. άρθρο 39 Ν.3259/2004) μόνο για τους αγρότες και στους δανειολήπτες καταναλωτικών δανεί­ων, πιστωτικών καρτών, στεγαστικών δανείων και επαγγελματικών δανείων, ώστε η συνολική οφειλή τους να μη μπορεί να υπερβαίνει το 2πλάσιο του ύψους του δανείου τους 12) να καταργηθεί οριστικά ο ανατοκισμός δηλαδή τα πανωτόκια 13) να θεσμοθετηθεί η απόδο­ση ποινικών ευθυνών σε όλη την διοικητική πυραμίδα των τραπεζών, για κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά. Φυσικά όλα τα παραπάνω προβλήματα θα επιλυόντουσαν εάν η κυβέρνηση της Νέ­ας Δημοκρατίας, έφερνε άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση τα δύο σχέ­δια νόμου τα οποία είχε καταθέσει στη Βουλή ως αξιωματική αντιπο­λίτευση το 2001 και το 2003 και τα οποία υπογράφονται από 20 ση­μερινούς υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τα ο­ποία ξεχάστηκαν και εξαφανίστηκαν ως διά μαγείας, όταν η Ν.Δ. έ­γινε κυβέρνηση, διότι «τώρα η κατάσταση άλλαξε» όπως χαρακτηρι­στικά απάντησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλόγο- σκούφης σε σχετική ερώτηση δημοδιογράφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου